Ministarstvo ne može spriječiti otvaranje spalionice

Od­lu­ka u ru­ka­ma gra­da Una­toč Ban­di­će­vim obe­ća­nji­ma, u GUP uš­la spor­na spa­li­oni­ca ot­pa­da u Res­ni­ku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SAŠA PAPARELLA

Ia­ko je još prije dva mje­se­ca gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić, na­kon sas­tan­ka s mi­nis­trom za­šti­te oko­li­ša i pri­ro­de Sla­ve­nom Do­bro­vi­ćem, naj­a­vio odus­ta­ja­nje od grad­nje spalionice u Za­gre­bu, re­kav­ši da je ta teh­no­lo­gi­ja zas­ta­rje­la, u ko­nač­ni pri­jed­log iz­mje­na GUPa ipak je uš­la spa­li­oni­ca ot­pa­da u na­se­lju Resnik.

Tim smo po­vo­dom za­tra­ži­li ko­men­tar od mi­nis­tra Do­bro­vi­ća

Je­su li pro­s­vje­do­va­li u praz­no?

ko­jeg je, či­ni se, Ban­dić ob­ma­nuo. “Na pi­ta­nje ho­će li se gra­di­ti spa­li­oni­ca ili ne od­go­vor vam može da­ti je­di­no Grad Za­greb. Stav Mi­nis­tar­stva je da spalionice ni­su pri­mje­re­no rje­še­nje te se u hi­je­rar­hi­ji gos­po­da­re­nja ot­pa­da na­la­ze na sa­mom dnu, a us­to su sku­pe i ne­učin­ko­vi­te.

EU je naj­a­vi­la sna­žan za­okret pre­ma kruž­nom gos­po­dar­stvu. U tim naj­a­va­ma spa­lji­va­nje ot­pa­da ni­je eks­pli­ci­te za­bra­nje­no, ali taj pos­tu­pak ne pri­do­no­si is­pu­nje­nju obve­ze po­ve­ća­nja stup­nja re­cik­li­ra­nja. Pi­ta­nje je u ko­joj mje­ri će se ti pro­jek­ti su­fi­nan­ci­ra­ti EU sred­stvi­ma s ob­zi­rom na to da već pos­to­ji vi­šak iz­gra­đe­nih ka­pa­ci­te­ta”, re­če­no nam je.

Ministarstvo je s Gra­dom us­pos­ta­vi­lo rad­nu sku­pi­nu ko­ja ra­di na mje­ra­ma za po­bolj­ša­nje sus­ta­va gos­po­da­re­nja ot­pa­dom u Za­gre­bu. “Ako se Grad Za­greb opre­di­je­li za ja­ča­nje sus­ta­va odvo­je­nog pri­kup­lja­nja ot­pa­da, sma­tra­mo da grad­nja spalionice ne­će bi­ti po­treb­na. Is­ti­če­mo da je ri­ječ o iz­nim­no sku­pim pro­jek­ti­ma ko­ji bi eko­lo­ški i fi­nan­cij­ski do­dat­no op­te­re­ti­li gra­đa­ne”, ka­žu u Mi­nis­tar­stvu. Od grad­skih vlas­ti ni­smo do­bi­li od­go­vor za­što je re­vi­di­ran stav o spa­li­oni­ci.

G. STANZL/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.