Hrvatska znanost gu­bi 50 mil. eura jer MZOS ni­je obja­vio na­tje­čaj

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vo­di­te­lji Znans­tve­nih cen­ta­ra iz­vr­s­nos­ti op­tu­ži­li su u uto­rak Ministarstvo zna­nos­ti, obra­zo­va­nja i spor­ta (MZOS) da op­s­tru­ira fi­nan­ci­ra­nje znans­tve­nih cen­ta­ra iz­vr­s­nos­ti iz fon­do­va EU, či­me se ugro­ža­va 50 mi­li­ju­na eura iz struk­tur­nih fon­do­va, kao i rad­na mjes­ta za hr­vat­ske znans­tve­ni­ke. Pri­op­će­nje pot­pi­su­ju vo­di­te­lji Znans­tve­nog cen­tra iz­vr­s­nos­ti za na­pred­ne ma­te­ri­ja­le i sen­zo­re, Ins­ti­tu­ta Ru­đer Bo­ško­vić i Ins­ti­tu­ta za fi­zi­ku, Mil­ko Jak­šić, Mi­le Ivan­da, Ma­rio Stip­če­vić i Mar­ko Kralj, te tra­že hit­nu re­ak­ci­ju mi­nis­tra Pre­dra­ga Šus­ta­ra.

Ka­ko objaš­nja­va­ju u pri­op­će­nju, RH se stra­te­ški odre­di­la kroz Ope­ra­tiv­ni pro­gram za fi­nan­ci­ra­nje Znans­tve­nih cen­ta­ra iz­vr­s­nos­ti (2014 2020), pro­gla­še­nih od stra­ne MZOSa ti­je­kom 2014. i 2015. na pri­jed­log Na­ci­onal­nog vi­je­ća za znanost, vi­so­ko obra­zo­va­nje i teh­no­lo­ški ra­zvoj. Pre­ma Ope­ra­tiv­nom pro­gra­mu, na ras­po­la­ga­nju im je 50 mi­li­ju­na eura iz Eu­rop­skog fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj, no ka­ko bi cen­tri mo­gli is­ko­ris­ti­ti eu­rop­ska sred­stva, MZOS je tre­bao ras­pi­sa­ti na­tje­čaj. Pr­vi in­di­ka­tiv­ni rok za ras­pi­si­va­nje na­tje­ča­ja bio je 31. ožuj­ka te je po­mak­nut na 1. lip­nja 2016., no na­tje­čaj još ni­je ras­pi­san.

“Una­toč broj­nim služ­be­nim mol­ba­ma za po­što­va­njem obve­za ko­je su vo­di­te­lji Znans­tve­nih cen­ta­ra iz­vr­s­nos­ti dos­ta­vi­li mi­nis­tru Šus­ta­ru i pre­mi­je­ru Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću s upo­zo­re­njem da je RH duž­na ras­pi­sa­ti pla­ni­ra­ni na­tje­čaj iz struk­tur­nih fon­do­va, u sklo­pu ko­jih bi se oba­vi­la eva­lu­aci­ja pla­ni­ra­nih tro­ško­va u ok­vi­ru po­je­di­nih cen­ta­ra, Ministarstvo još ni­je ak­ti­vi­ra­lo na­tje­čaj. Ti­me se oz­bilj­no ugro­ža­va re­ali­za­ci­ja znans­tve­nih ak­tiv­nos­ti pro­gla­še­nih Znans­tve­nih cen­ta­ra iz­vr­s­nos­ti, gu­bi­tak 50 mi­li­ju­na eura te za­poš­lja­va­nje 300 mla­dih struč­nja­ka”, is­ti­če se u obja­vi, uz na­po­me­nu da je je­dan od glav­nih pro­tiv­ni­ka us­tro­ja hr­vat­skih cen­ta­ra iz­vr­s­nos­ti po­moć­nik mi­nis­tra za znanost Kre­ši­mir Za­dro.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.