Vo­di­če i da­lje mu­či ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ju

Za­pe­lo u pro­ce­du­ri Za­kon o pru­ža­nju us­lu­ga u tu­riz­mu još ni­je iz­gla­san

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ia­ko su se sko­re pro­mje­ne za­kon­ske re­gu­la­ti­ve naj­av­lji­va­le prije vi­še od go­di­ne da­na, hr­vat­ski tu­ris­tič­ki vo­di­či i da­lje us­lu­ge smi­ju mo­gu pru­ža­ti sa­mo u žu­pa­ni­ja­ma u ko­ji­ma su po­lo­ži­li is­pi­te, od­nos­no još uvi­jek ni­je uve­de­na je­dins­tve­na do­zvo­la za tu­ris­tič­ko vo­đe­nje na ra­zi­ni či­ta­ve Hr­vat­ske. Za stra­ne tu­ris­tič­ke vo­di­če pak vri­je­de druk­či­ja pra­vi­la, jer s ula­skom Hr­vat­ske u Eu­rop­sku uni­ju ima­ju pra­vo vo­di­ti svo­je gos­te na te­ri­to­ri­ju ci­je­le Hr­vat­ske, bez ogra­ni­če­nja, sa­mo na te­me­lju ste­če­nih struč­nih kva­li­fi­ka­ci­ja u nji­ho­vim zem­lja­ma, od­nos­no bez oba­ve­ze da tu ima­ju tvrt­ku i bez obve­ze priz­na­va­nja nji­ho­vih struč­nih kva­li­fi­ka­ci­ja. Ka­ko doz­na­je­mo, Za­kon o pru­ža­nju us­lu­ga u tu­riz­mu, ko­ji je tre­bao ujed­na­či­ti uvje­te pos­lo­va­nja tu­ris­tič- kih vo­di­ča, za­peo je u pro­ce­du­ri, od­nos­no ni­je do­če­kao iz­gla­sa­va­nje u Sa­bo­ru, gdje je upu­ćen proš­le je­se­ni uoči iz­bo­ra.

U Na­cr­tu pri­jed­lo­ga Za­ko­na pred­lo­že­no je da se is­pit­ni pro­gram struč­nog is­pi­ta za tu­ris­tič­kog vo­di­ča pri­pi­su­je kao je­dins­tven pro­gram za po­dru­čje ci­je­le RH, ta­ko da vo­di­či mo­gu pru­ža­ti us­lu­ge na svim tu­ris­tič­kim cje­li­na­ma, na po­dru­čju zem­lje. U udru­že­nji­ma tu­ris­tič­kih vo­di­ča upo­zo­ra­va­ju na to da i u ovoj tu­ris­tič­koj se­zo­ni ne sa­mo da mo­ra­ju tr­pje­ti ne­lo­jal­nu kon­ku­ren­ci­ju, već i nek­va­li­te­tu tu­ris­tič­kog vo­đe­nja, po­go­to­vo kad je po­sri­je­di kul­tur­na ba­šti­na, za ko­ju do­ma­ći vo­di­či po­la­žu po­seb­ne is­pi­te, dok nit­ko ne pro­vje­ra­va i ne jam­či zna­nje stra­nih vo­di­ča i nji­ho­ve kom­pe­ten­ci­je.

Smi­ju ra­di­ti sa­mo u žu­pa­ni­ja­ma u ko­ji­ma su po­lo­ži­li is­pi­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.