TU­RIS­TIČ­KIH KAZNI

INSPEKTORI NAPLATILI 185.000 KN

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tu­ris­tič­ka in­s­pek­ci­ja u su­rad­nji s dru­gim in­s­pek­ci­ja­ma u dvi­je ak­ci­je Gost u trav­nju i svib­nju oba­vi­la je 297 nad­zo­ra nad tu­ris­tič­kim objek­ti­ma, na ‘li­cu mjes­ta’ na­pla­će­ne su 104 kaz­ne u ukup­nom iz­no­su 185,5 ti­su­ća ku­na. Inspektori su pod­ni­je­li i 44 op­tuž­na pri­jed­lo­ga za po­kre­ta­nje pre­kr­šaj­nih pos­tu­pa­ka te če­ti­ri pre­kr­šaj­na na­lo­ga te­ška 7500 ku­na. Naj­češ­će ne­pra­vil­nos­ti bi­le su ne­is­ti­ca­nje oba­vi­jes­ti o pod­no­še­nju pri­go­vo­ra gos­ti­ju i ne­iz­da­va­nje ra­ču­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.