HT po­dr­žao IoT u ško­la­ma i ši­re­nje as­tro­nom­skog kam­pu­sa

Druš­tve­no od­go­vor­nI Dva po­bjed­ni­ka HT-ova na­tje­ča­ja Za­jed­no smo ja­či po­di­je­lit će do­na­ci­ju od 700 ti­su­ća ku­na i za­po­če­ti pro­jek­te ti­je­kom lje­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­greb Pr­vi In­ter­net of Thin­gs (IOT) pro­gram u hr­vat­skim os­nov­nim ško­la­ma i tri pu­ta ve­ći kam­pus as­tro­nom­skog druš­tva Viš­njan po­bjed­ni­ci su na­tje­ča­ja Hr­vat­skog te­le­ko­ma (HT) Za­jed­no smo ja­či. Oba pro­jek­ta od HTa će do­bi­ti do­na­ci­ju od po 350 ti­su­ća ku­na. Vla­do Len­dvaj, član od­bo­ra Ins­ti­tu­ta za ra­zvoj i ino­va­tiv­nost mla­dih, ko­ji je poz­nat po Cro­ati­an Ma­kers li­gi, kaže da će ško­la­ma na­ba­vi­ti IoT se­to­ve mar­ke li­tleBits Smart Ho­me Kit te edu­ci­ra­ti nas­tav­ni­ke i vo­lon­te­re za pre­no­še­nje zna­nja uče­ni­ci­ma. “Pro­gram kre­će ti­je­kom lje­ta, a pu­nim ka­pa­ci­te­tom naj­e­sen”, kaže Len­dvaj. Ko­ra­do Kor­le­vić, su­os­ni­vač as­tro­nom­skog druš­tva Viš­njan, odu­šev­ljen je na­gra­dom. “Ima­mo 30 go­di­na is­kus­tva u edu­ka­ci­ji dje­ce u STEMu, ali ni­smo ima­li novac za ska­li­ra­nje kam­pu­sa pa će nam ova HTo­va na­gra­da to omo­gu­ći­ti”, kaže Kor­le­vić. Na­vo­di da će ove go­di­ne kam­pus na­ras­ti sa 150 na 450 uče­ni­ka te do­bi­ti broj­ne no­ve sa­dr­ža­je. Do­da­je da će dje­ca po uzo­ru na Iz­ra­el i ta­moš­nje STEM pro­gra­me u kam­pu­su uči­ti as­tro­bi­olo­gi­ju, as­tro­fi­zi­ku i dru­ga mul­ti­dis­ci­pli­nar­na po­dru­čja. U HTu ka­žu da u oba pro­gra­ma že­le ulju­či­ti prak­ti­kan­te i stu­den­te iz HT STEM HUBa.

D. PUKLAVEC/PIXSELL

Da­vor To­ma­ško­vić, HT

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.