Vi­aduk­tu ces­ta od 145 ml. ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vi­adukt,

Gra­đe­vin­sko po­du­ze­će Krk i Za­go­rje grad­nja gra­dit će di­oni­cu br­ze ces­te Po­po­vec Marija Bis­tri­ca Za­bok, u vri­jed­nos­ti 144,7 mi­li­ju­na ku­na bez PDVa, jer je nji­ho­va po­nu­da u pos­tup­ku jav­ne na­ba­ve iz­a­bra­na kao naj­po­volj­ni­ja, iz­vi­jes­ti­li su u uto­rak iz Vi­aduk­ta. Ta tri po­du­ze­ća iz­a­bra­le su Hr­vat­ske ces­te za grad­nju di­oni­ce du­ži­ne 6,5 ki­lo­me­ta­ra. Iz Vi­aduk­ta su iz­vi­jes­ti­li i da je za­jed­ni­ca po­nu­di­te­lja ko­ju či­ne Vi­adukt i HIS Do­nja Viš­nji­ca u pos­tup­ku jav­ne na­ba­ve oda­bra­na za grad­nju vo­do­ko­mu­nal­ne in­fras­truk­tu­re na dis­tri­bu­tiv­nom po­dru­čju Vo­do­ops­kr­be i odvod­nje Za­pre­šić. Na­ru­či­telj je Vo­do­ops­kr­ba i odvod­nja Za­pre­šić, a vri­jed­nost ra­do­va je 21,1 mi­li­jun ku­na bez PDVa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.