Ve­li­ki za­mah zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma

Da­ru­var

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET - DARKO BIČAK

Naj­z­na­čaj­ni­je tvrtke u ovom gra­du su Da­ru­var­ske to­pli­ce i Pi­vo­va­ra Da­ru­var ko­je ima­ju du­gu tra­di­ci­ju pos­lo­va­nja i za­poš­lja­va­ju ve­li­ki broj lju­di

Grad Da­ru­var je, ni kriv ni du­žan, u Hr­vat­skoj naj­poz­na­ti­ji po re­gis­tar­skim ta­bli­ca­ma ko­je no­si go­to­vo sva­ki dru­gi služ­be­ni auto­mo­bil ili ka­mi­on u na­šoj zem­lji. Sli­je­dom to­ga sta­tis­ti­ka po­ka­zu­je da “Da­ru­var­ča­ni” skri­ve sva­ku 81 ne­sre­ću u Hr­vat­skoj, a za raz­li­ku od sva­kih 107. Za­grep­ča­na ili 140. Kra­pi­na­ca.

Naj­ljep­ši ma­li grad

No, ša­lu na stra­nu. Či­nje­ni­cu da je Da­ru­var u naj­ni­žoj zo­ni ri­zi­ka za osi­gu­ra­va­te­lje is­ko­ris­ti­li su go­to­vo svi rent-a-ca­ro­vi i le­asin­gi te u tom gra­du otvo­ri­li svo­je po­druž­ni­ce i ta­mo re­gis­tri­ra­li vo­zi­la na či­joj po­je­di­nač­noj re­gis­tra­ci­ji mo­gu ušte­dje­ti od ne­ko­li­ko sto­ti­na do ne­ko­li­ko ti­su­ća ku­na go­diš­nje.

Sa­mi Da­ru­var­ča­ni ka­žu, a što im je pos­tao i služ­be­ni mo­to, da je Da­ru­var naj­ljep­ši ma­li grad u Hr­vat­skoj. Lje­ko­vi­tost ter­mal­nih iz­vo­ra da­ru­var­skog kra­ja spoz­na­li su još sta­ri Rim­lja­ni i od ta­da do da­nas, taj ču­des­ni dar pri­ro­de vra­ća zdrav­lje i vi­tal­nost lju­di­ma. Uz pri­mje­nu lje­ko­vi­te ter­mal­ne vo­de i mi­ne­ral­nog bla­ta Da­ru­var­ske to­pli­ce pro­vo­de wel­l­ness-spa pro­gra­me, sport­sko-re­kre­acij­ske i re­ha­bi­li­ta­cij­ske pro­gra­me li­je­če­nja lo­ko­mo- tor­nog sus­ta­va, kao i zdrav­s­tve­ni pro­gram po­mo­ći li­je­če­nju ne­plod­nos­ti. Ka­ko po­jaš­nja­va Mar­cel Me­dak, rav­na­telj Da­ru­var­skih to­pli­ca, ovo lje­či­li­šte može kao ge­ne­ra­tor ra­zvo­ja svo­jim pro­jek­tom zna­čaj­no po­ve­ća­ti vlas­ti­te smje­štaj­ne ka­pa­ci­te­te i po­vu­ći za so­bom dru­ge pos­lov­ne su­bjek­te ko­ji pru­ža­ju us­lu­ge ko­je su di­rek­t­no ili in­di­rek­t­no po­ve­za­ne uz tu­ri­zam, kao što su gra­đe­vi­nar­stvo, pro­izvod­nja me­da, si­ra, vi­na, pi­va, su­ve­ni­ra.

“Ja­ko je važ­na na­ša su­rad­nja s lo­kal­nom za­jed­ni­com ko­ja može bi­ti pri­mjer dru­gi­ma, jer bez si­ner­gi­je i us­kla­đe­nos­ti ra­zvo­ja su­bjek­ta i lo­kal­ne za­jed­ni­ce ne­ma us­pje­ha. To­me u pri­log go­vo­re tu­ris­tič­ke na­gra­de ko­je je osvo­jio grad Da­ru­var u ka­te­go­ri­ji gra­do­va u kon­ti­nen­tu sa to­pli­ca­ma gdje je tri go­di­ne za re­dom pr­vi is­pred SV. Mar­ti­na na Mu­ri i Tu­helj­skih to­pli­ca”, ko­men­ti­rao je Me­dak u in­ter­v­ju Pos­lov­nom dnev­ni­ku. Me­dak naj­ve­ću ba­ri­je­ru za ra­zvoj zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma u spe­ci­jal­nim bol­ni­ca­ma za me­di­cin­sku re­ha­bi­li­ta­ci­ju vi­di u za­kon­skoj re­gu­la­ti­vi. Na­ime, za­kon po­dra­zu­mi­je­va da us­ta­no­va ne smi­je obav­lja­ti pro­fi­ta­bil­ne dje­lat­nos­ti, u što ula­ze ugos­ti­telj­stvo, us­lu­ge iz­najm­lji­va­nja opre­me i pros­to­ra. “Ta­ko­đer, naj­vi­še pro­ble­ma ima­mo sa is­ho­đe­njem su­glas­nos­ti Mi­nis­tar­stva zdrav­lja za obav­lja­njem dru­gih dje­lat­nos­ti, ko­je ima­ju go­to­ve sve us­ta­no­ve. Za­pra­vo još uvi­jek ne zna­mo ka­ko će se pos­ta­vi­ti Ministarstvo zdrav­lja pre­ma tom pi­ta­nju, ob­zi­rom da do­bar dio us­ta­no­va ima te dje­lat­nos­ti re­gis­tri­ra­ne pri tr­go­vač­kim su­do­vi­ma, i sve spe­ci­jal­ne bol­ni­ce se na­la­ze u vlas­niš­tvu žu­pa­ni­ja. Tre­nut­no se ra­di po pri­jed­lo­zi­ma ko­ji su svo­je­dob­no usvo­je­ni kao za­ključ­ci sa­bor­skog od­bo­ra za tu­ri­zam”, is­tak­nuo je Me­dak.

Pi­vo­va­ra i vi­nar­stvo

Gos­po­dar­stvo Da­ru­va­ra ba­zi­ra se na ne­ko­li­ko ve­ćih tvrt­ki po­put Pi­vo­va­re Da­ru­var, in­dus­tri­je ri­be IRIDA, Ba­de­lo­ve Vi­na­ri­je Da­ru­var, a tu je i niz os­ta­lih tvrt­ki po­put Po­ljo­dar Ti­ma, Maj­dak pro­me­ta, Bi­oga­la, Gos­po­dar­stva Mo­ulis, me­ta­lur­ških tvrt­ki MMPD i SAB, No­vo­li­ne, Ha­bi­graf i mno­ge dru­ge. Po­seb­no mjes­to u gos­po­dar­skom i druš­tve­nom ži­vo­tu Da­ru­va­ra za­uzi­ma spe­ci­jal­na bol­ni­ca Da­ru­var­ske to­pli­ce i Ter­mal­ni vo­de­ni partk Aqu­ae Ba­li­ssae ko­ji za­poš­lja­va­ju i na­ve­ći broj Da­ru­var­ča­na.

Sta­tis­ti­ka kon­zul­tant­ske ku­će Bis­no­de po­ka­zu­je da u Da­ru­va­ru tre­nut­no pos­lu­je 603 pos­lov­na su­bjek­ta. Ti­je­kom 2015. go­di­ne bi­lo ih je os­no­va­no 15, dok je is­to­vre­me­no bi­lo uga­še­no 23 su­bje­ka­ta. Ukup­no je 33 pos­lov­nih su­bje­ka­ta bi­lo u blo­ka­di u po­s­ljed­njih go­di­nu da­na. Ta­ko­đer, u Da­ru­va­ru u pos­tup­ku ste­ča­ja na­la­zi se tri su­bje­ka­ta. U fa­zi pred­ste­ča­ja tre­nut­no je 8 su­bje­ka­ta. Me­đu po­rez­nim duž­ni­ci­ma na­la­zi se je­dan su­bjekt, a ni­ti je­dan su­bjekt se ne na­la­zi na lis­ti ne­is­pla­ti­te­lja pla­ća. Me­đu svim pos­lov­nim su­bjek­ti­ma u ovom gra­du, ukup­no ih je 188 ili 31,2% pre­da­lo go­diš­nje fi­nan­cij­sko iz­vješ­će u jav­ni re­gis­tar za 2015. Oni su la­ni ku­mu­la­tiv­no os­tva­ri­li 468,5 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da, a ku­mu­la­tiv­na ne­to do­bit iz­no­si­la je 20,6 mi­li­ju­na ku­na. Ta po­du­ze­ća ukup­no su u 2015. za­poš­lja­va­la 1481 oso­ba, što pred­stav­lja pro­sjek od 7,9 za­pos­le­ni­ka.

De­se­ti­na za­pos­le­nih

Iz­voz je iz­no­sio 50,4 mi­li­ju­na ku­na, dok su ana­li­zi­ra­na po­du­ze­ća inves­ti­ra­la ukup­no 18,6 mi­li­ju­na ku­na ti­je­kom 2015. go­di­ne. U os­tva­re­nim pri­ho­di­ma na ra­zi­ni ci­je­le žu­pa­ni­je, po­du­ze­ća iz ovog gra­da su­dje­lo­va­la su sa 6,5% udje­la.

Ana­li­zi­ra­na po­du­ze­ća ima­la su 5,7% udje­la u ukup­nom žu­pa­nij­skom iz­vo­zu, dok su nji­ho­ve inves­ti­ci­je či­ni­le 5,9% svih inves­ti­ci­ja na žu­pa­nij­skoj ra­zi­ni. Ukup­no 10,5% svih za­pos­le­nih u žu­pa­nij­skom re­al­nom sek­to­ru od­no­si­lo se na za­pos­le­ni­ke iz po­du­ze­ća ko­ja su smje­šte­na na po­dru­čju Da­ru­va­ra.

PD

Da­ru­var­ske to­pli­ce su poz­na­to lje­či­li­šte još od rim­skih vre­me­na, a stal­nim ula­ga­njem po­ve­ća­va­ju svo­ju kon­ku­rent­nost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.