Ara­pi­ma 50% sr­p­skog Ae­ro­drom Ke­te­rin­ga

Ak­vi­zi­ci­ja Kom­pa­ni­ja Ser­ta iz UAE-a pla­ti­la je 2,7 mi­li­ju­na do­la­ra za vlas­nič­ki udjel u tvrt­ki ko­ja se ba­vi ops­kr­bom zra­ko­plo­va, te pru­ža ugos­ti­telj­ske us­lu­ge kom­pa­ni­ja­ma Eti­had i Air Ser­bia

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET -

Kom­pa­ni­ja Ser­ta iz Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta, spe­ci­ja­li­zi­ra­na za elek­tro­me­ha­nič­ko odr­ža­va­nje, ku­pi­la je 50 pos­to vlas­niš­tva u tvrt­ki Ae­ro­drom Ke­te­ring iz Be­ogra­da.

Kom­pa­ni­ju su ku­pi­li za 2,72 mi­li­ju­na do­la­ra. Ugo­vor su pot­pi­sa­li Ab­dul­lah al Sham­ma­ri, di­rek­tor Ser­te i Mar­ko Da­vi­do­vić, glav­ni di­rek­tor Ae­ro­drom Ke­te­rin­ga, sr­p­ske kom­pa­ni­je ko­ja se ba­vi us­lu­ga­ma ops­kr­be zra­ko­plo­va, pre­no­si B92.

Al Sham­ma­ri je re­kao da ta ak­vi­zi­ci­ja pred­stav­lja va­žan ko­rak za kom­pa­ni­ju Ser­ta, ko­ja že­li is­ko­ris­ti­ti inves­ti­cij­ske mo­guć­nos­ti i pro­ši­ri­ti svo­je ak­tiv- nos­ti. On je is­tak­nuo da Ser­ta sa­ra­đu­je s re­no­mi­ra­nim i is­kus­nim part­ne­ri­ma u svim sek­to­ri­ma u ko­ji­ma kom­pa­ni­ja že­li inves­ti­ra­ti, do­da­ju­ći da je Ae­ro­drom Ke­te­ring jed­na od kom­pa­ni­ja ko­ja je pos­ti­gla zna­ča­jan rast u po­dru­čju us­lu- ga ops­kr­be zra­ko­plo­va u ne­ko­li­ko pos­led­njih go­di­na.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ugo­vor o ak­vi­zi­ci­ji uklju­ču­je ra­zvoj i pru­ža­nje ugos­ti­telj­skih us­lu­ga ko­je će u bu­duć­nos­ti obu­hva­ti­ti raz­li­či­te ser­vi­se uvo­đe­njem su­vre­me­ne teh­no­lo­gi­je u pru­ža­nju tih us­lu­ga put­ni­ci­ma.

Di­rek­tor Ae­ro­drom Ke­te­rin­ga Mar­ko Da­vi­do­vić is­tak­nuo je da ta kom­pa­ni­ja pru­ža ugos­ti­telj­ske us­lu­ge Eti­ha­du, na­ci­onal­nom zrač­nom pri­je­voz­ni­ku iz UAEa, kao i sr­p­skoj na­ci­onal­noj zra­ko­plov­noj tvrt­ki Air Ser­bia, do­da­ju­ći da se pre­go­va­ra i o pru­ža­nju us­lu­ga i dru­gim zra­ko­plov­nim kom­pa­ni­ja­ma u re­gi­ji.

PD

Ae­ro­drom Ke­te­ring že­li pru­ža­ti us­lu­ge i zrač­nim pri­je­voz­ni­ci­ma u re­gi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.