SOLARNIH PANELA

NA KOSOVU TVOR­NI­CA

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNIUZLET -

USla­ti­ni, ne­da­le­ko od Pri­šti­ne na Kosovu, pu­šte­na je u rad tvor­ni­ca za pro­izvod­nju solarnih panela. S ka­pa­ci­te­tom od 200 ti­ti­su­ća solarnih panela ggo­diš­nje, tvor­ni­ca je naj­ve­ća te vr­ste u re­gi­ji. Ri­ječ je o nje­mač­ko-ko­sov­skoj ini­nves­ti­ci­ji vri­jed­noj pet mi­li­ju­na eura ko­ja je omo­gu­ći­la otvaranje 50 novih rad­nih mes­ta. Pred­stav­nik kom­pa­ni­je JaJa­ha Ener­gy, Fa­dil HHoxha, Al­ba­nac ko­ji je ži­vio u Nje­mač­koj, za­hva­lio se part­ne­ri­ma na do­pri­no­su u otva­ra­nju ove tvor­ni­ce, kao i dru­gih ko­je će se tek otvo­ri­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.