Asa Pre­vent ku­pio Sa­no­taf

Pro­izvod­nja na­mje­šta­ja

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

U Bi­ha­ću je pot­pi­san ugo­vor ko­jim je gru­pa Asa Pre­vent ku­pi­la tvrt­ku Sa­no­taf iz Klju­ča. Usko­ro se oče­ku­je po­kre­ta­nje tvor­ni­ce na­mje­šta­ja i otvaranje vi­še od 100 novih rad­nih mjes­ta u Klju­ču.

“Ras­pi­sa­li smo jav­ni na­tje­čaj za pro­da­ju 100 pos­to dr­žav­nog udje­la u tvrt­ki Sa­no­taf ko­ja je u vlas­niš­tvu Un­sko­san­skog kan­to­na, i to je je­di­no po­du­ze­će iz re­al­nog sek­to­ra ko­je do­sad ni­je bi­lo pri­va­ti­zi­ra­no. Na na­tje­čaj se pri­ja­vi­la gru­pa Pre­vent BiH. Na uvje­te na­tje­ča­ja od­go­vo­ri­la je svo­jom po­nu­dom ko­ja je u svim ele­men­ti­ma is­pu­nja­va­la uvje­te. Pre­go­vo­ri su tra­ja­li 20 da­na za ele­men­te ugo­vo­ra i on je pot­pi­san iz­me­đu Pre­ven­ta i Agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju USK”, ka­zao je za Klix. ba Vid Šan­tić, mi­nis­tar gos­po­dar­stva Un­sko­san­skog kan­to­na.

Za pro­izvod­nju na­mje­šta­ja i sto­li­ca ci­je­la tvor­ni­ca iz Nje­mač­ke pre­ni­jet će se u Ključ, a ne­ki rad­ni­ci su već kre­nu­li na obu­ku.

PD

Po­sao za 100 rad­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.