Pr­vi put na­kon 2003. vo­de­ćih 40 ru­dar­skih tvrt­ki za­ro­ni­lo u mi­nus

Mr­ša­ve go­di­ne Lanj­ski gu­bi­tak iz­no­sio 27 mi­li­jar­di do­la­ra, is­ti­če PwC

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Lon­don Na­kon što su la­ni za­ro­ni­le u ko­lek­tiv­ni gu­bi­tak, ru­dar­ske kom­pa­ni­je ti­je­kom ove go­di­ne mu­čit će vi­so­ke ra­zi­ne du­ga te ne­si­gur­nos­ti u glo­bal­noj eko­no­mi­ji, sto­ji u naj­no­vi­jem iz­vješ­ću kon­zul­tant­ske ku­će Pri­cewa­ter­ho­useCo­opers (PwC). Po pr­vi pu­ta u 13 go­di­na 40 naj­ve­ćih ru­dar­skih kom­pa­ni­ja la­ni su za­bi­lje­ži­li ko­lek­tiv­ni gu­bi­tak od 27 mi­li­jar­di do­la­ra.

Uz pad ci­je­na si­ro­vi­na, ru­dar­ske kom­pa­ni­je snaž­no je uz­dr­ma­la tran­zi­ci­ja ki­ne­ske eko­no­mi­je, sto­ji u iz­vješ­ću. “Ti­je­kom go­di­na eks­pan­zi­je ključ­na je stra­te­gi­ja bi­la po­ve­ća­nje pro­izvod­nje”, is­ti­če Ja­son Bur­kitt iz PwCa. Da bi po­ve­ća­le pro­izvod­ne ka­pa­ci­te­te, kom­pa­ni­je su se snaž­no za­du­ži­va­le, a sa­da ras­pro­da­ju imo­vi­nu i po­ku­ša­va­ju sre­za­ti tro­ško­ve.

Ka­ko ka­žu u PwCu, sa­da se pla­ća “ne­dos­ta­tak ka­pi­tal­ne dis­ci­pli­ne”. U na­do­la­ze­ćim go­di­na­ma ru­dar­ska će in­dus­tri­ja po­ku­ša­ti za­mi­je­ni­ti Ki­nu kao glav­ni iz­vor ras­ta. “Ni­je jas­no odak­le će rast do­ći. Ako se po­traž­nja ne­će opo­ra­vi­ti, mo­ra bi­ti dis­ci­pli­ne na stra­ni po­nu­de”, kaže Bur­kitt.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.