Krediti sma­nje­ni za 15 mi­li­jar­di ku­na

Obi­lje nov­ca Eu­rop­ska sre­diš­nja ban­ka da­nas po­či­nje ku­po­va­ti dug po­du­ze­ća Nas­ta­vak tren­da Sna­žan pad po­s­lje­di­ca je raz­du­ži­va­nja i ko­nver­zi­je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TOMISLAV PILI

Pro­sje­čan pri­nos već je pao na je­dan pos­to što ana­li­ti­ča­ri ocje­nju­ju zas­tra­šu­ju­ćim

Po­če­tak ot­ku­pa du­ga po­du­ze­ća ko­ji Eu­rop­ska sre­diš­nja ban­ka (ECB) za­po­či­nje da­nas velik dio eu­rop­ske fi­nan­cij­ske za­jed­ni­ce do­če­ku­je sa zeb­njom. Na­kon što je mo­ne­tar­na vlast euro­zo­ne još u ožuj­ku naj­a­vi­la da će u lip­nju uz dr­žav­ne za­po­če­ti ku­po­va­ti i kor­po­ra­tiv­ne obvez­ni­ce ka­ko bi po­tak­nu­la eko­nom­ski rast, ci­je­ne su po­če­le ras­ti, iona­ko ni­ski pri­no­si još vi­še pa­da­ti, a broj kom­pa­ni­ja ko­je se od­lu­ču­ju za iz­da­va-

Kun­ska pro­tu­vri­jed­nost ukup­nih kre­di­ta kra­jem trav­nja iz­no­si­la je 266,2 mi­li­jar­de ku­na, što je za 14,9 mi­li­jar­di ku­na ili 5,3 pos­to ma­nje ne­go u is­tom lanj­skom mje­se­cu, či­me je nas­tav­ljen trend go­diš­njeg pa­da, ko­ji s ne­ko­li­ko spo­ra­dič­nih pre­ki­da tra­je od stu­de­nog 2012. go­di­ne, na­vo­de ana­li­ti­ča­ri Ra­if­fe­isen­bank Aus­tria (RBA). U trav­nju je ta­ko­đer za­bi­lje­žen i pad ukup­nih kre­di­ta na mje­seč­noj ra­zi­ni i to za 421 mi­li­jun ku­na ili 0,2 pos­to.

Ana­li­ti­ča­ri na­po­mi­nju ka­ko je raz­mjer­no sna­žan pad kre­di­ta na go­diš­njoj ra­zi­ni di­je­lom po­s­lje­di­ca ko­nver­zi­je kre­di­ta u švi­car­skom fran­ku te nas­tav­ka raz­du­ži­va­nja sek­to­ra ku­ćans­ta­va ko­ji su u trav­nju za­bi­lje­ži­li sna­žan go­diš­nji pad kre­di­ta od pre­ko 10 mi­li­jar­di ku­na ili 7,8 pos­to.

Pred­sjed­nik ECB-a Ma­rio Drag­hi

Pad na 266 mi­li­jar­di ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.