ŠEFICA FEDA DONIJELA

RAST EUROP­SKIH BURZI

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ci­je­ne di­oni­ca na europ­skim bur­za­ma u uto­rak su oja­ča­le, pre­dvo­đe­ne di­oni­ca­ma ru­dar­skog i naf­t­nog sek­to­ra, na­kon što pred­sjed­ni­ca ame­rič­ke sre­diš­nje ban­ke Fed Ja­net Yel­len ni­je iz­ni­je­la kon­kret­ni vre­men­ski ok­vir u ko­jem bi ka­mat­ne sto­pe u SAD-u mo­gle bi­ti po­dig­nu­te. Naj­ve­ći je do­bit­nik bio fran­k­furt­ski DAX in­deks, ko­ji je 16.30 sa­ti iz­no­sio 10.284 bo­do­va, što zna­či da je oja­čao 1,6 pos­to. Tr­gov­ci ka­žu da su to­me pri­po­mo­gli po­da­ci o nje­mač­koj in­dus­trij­skoj pro­izvod­nji ko­ji su u trav­nju po­ka­za­li ve­ći rast od oče­ki­va­la. Pa­ri­ški CAC oja­čao je 1,2 pos­to, na 4474 bo­do­va, a lon­don­ski FTSE in­deks za 0,2 pos­to, na 6283 bo­do­va.

REUTERS

DAX je bio naj­ve­ći do­bit­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.