No­vi na­tje­ča­ji za bu­še­nje na kop­nu u ruj­nu

Ra­de De­set is­tra­ži­vač­kih po­lja ut­vr­đe­no, pa­pi­ri pri­prem­lje­ni, če­ka se Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Idu­ćih bi da­na tre­ba­li i služ­be­no bi­ti sklop­lje­ni ugo­vo­ri o is­tra­ži­va­nju i po­dje­li eks­plo­ata­ci­je naf­te i pli­na za šest is­traž­nih pros­to­ra na kop­nu, u Sla­vo­ni­ji, i to po je­dan s Inom i ni­ge­rij­skim Oan­dom te za če­ti­ri po­lja s ka­nad­skom tvrt­kom Ver­mi­li­on. Tim ugo­vo­ri­ma iz­rav­no će se po­kre­nu­ti inves­ti­ci­je ukup­ne vri­jed­nos­ti 88 mi­li­ju­na eura, no iako se oče­ki­va­lo da će is­to­dob­no bi­ti raz­ma­tra­no i odo­bra­va­nje na­tje­ča­ja za no­va po­lja na kop­nu, ju­čer na dnev­nom re­du Vla­de tak­ve od­lu­ke ni­je bi­lo. Mi­nis­tar gos­po­dar­stva To­mis­lav Pa­ne­nić objaš­nja­va da su no­va po­lja već ut­vr­đe­na i do­ku­men­ta­ci­ja za nji­ho­vu ak­ti­va­ci­ju pri­prem­lje­na, no još je u pro­ce­du­ri is­ho­đe­nja miš­lje­nja Dr­žav­nog od­vjet­niš­tva, ka­ko bi se iz­bje­glo even­tu­al­no ote­za­nje dalj­njeg pos­tup­ka.

Ri­ječ je o ukup­no 10 is­tra­ži­vač­kih po­lja, od ko­jih je šest smje­šte­no na sje­ve­ro­za­pad­nom di­je­lu Hrvatske, a če­ti­ri u po­dru­čju Di­na­ri­da. Obja­va na­tje­ča­ja, doz­na­je­mo, ne oče­ku­je se pri­je ruj­na jer je po­treb­no osi­gu­ra­ti nji­ho­vu naj­a­vu na tr­ži­štu. S dru­ge stra­ne, oče­ku­je se i iz­jaš­nja­va­nje Vla­de o ugo­vo­ri­ma za is­tra­ži­va­nje u Ja­dra­nu, od­nos­no o to­me ho­će li se otva­ra­ti raz­go­vo­re s po­nu­di­te­lji­ma Eni­jem i Inom, ako su još za­in­te­re­si­ra­ni za is­tra­ži­va­nje, i to sa­mo za plin.

Pot­pi­sa­nim ugo­vo­ri­ma do inves­ti­ci­ja od 88 mil. eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.