‘Bri­tan­ci bi ku­pi­li otok Obo­njan? Čis­ta ne­bu­lo­za’

Bez po­vo­da Inves­ti­to­ri kons­ter­ni­ra­ni zbog po­tič­kih sum­nji, i gra­do­na­čel­nik tvr­di: Ne mo­že kon­ce­si­ja u vlas­niš­tvo

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Bri­tan­ski inves­ti­to­ri ko­ji su na 43 go­di­ne stek­li kon­ce­si­ju za pro­jekt Obo­njan ubr­za­li su svo­je ak­tiv­nos­ti ka­ko bi star­ta­li s ra­dom već u pr­voj se­zo­ni, na­rav­no u sma­nje­nom obuj­mu zbog za­te­če­ne lo­še in­fas­truk­tu­re. No, kons­ter­ni­ra­ni su sve glas­ni­jim pro­ziv­ka­ma ka­ko im je na­mje­ra otok pre­uze­ti u vlas­niš­tvo. Ri­ječ je o po­li­tič­kim igra­ma u ko­je je pro­jekt ne­pra­ved­no uvu­čen, ko­men­ti­rao je nji­hov glas­no­go­vor­nik Kris­ti­jan Gr­že­tić.

Ne pos­to­ji ni­je­dan raz­log ko­ji bi dao po­vo­da da se o pro­jek­tu ras­prav­lja iz­ra­ža­va­ju­ći sum­nje u na­mje­re inves­ti­to­ra, tvr­di Gr­že­tić. Objaš­nja­va da ni u pot­pi­sa­nom kon­ce­sij­skom ugo­vo­ru ne­ma tak­vih po­ka­za­te­lja te is­ti­če ka­ko ni inves­ti­to­ri ne žele iz­la­zi­ti iz za­da­nih ok­vi­ra.

I dok je kup­nja oto­ka, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ružna po­li­tič­ka špe­ku­la­ci­ja “ko­jom se u ovo pre­diz­bor­no vri­je­me po­ku­ša­va­ju do­bi­ti jef­ti­ni po­li­tič­ki po­eni”, pro­blem je što se to či­ni na ra­čun pro­jek­ta ko­ji to ni­čim ne­zas­lu­žu­je. Sum­nje iz opor­be­nih re­do­va iz­ra­že­ne ju­čer na sjed­ni­ci Grad­ske skup­šti­ne sa­sje­kao je i gra­do­na­če­nik Ši­be­ni­ka Želj­ko Bu­rić. Inves­ti­to­ri su pre­uze­li sve obve­ze Gra­da Ši­be­ni­ka pre­ma Obo­nja­nu, po­t­vr­dio nam je Bu­rić, uklj­ču­uju­ći i jam­s­tvo Gra­da pre­ma Ja­dran­skoj ban­ci. Ne­ma, ka­že, načina da se kon­ce­si­ja ov­dje mo­že pro­met­nu­ti u vlas­niš­tvo. I da su inves­ti­to­ri za­in­te­re­si­ra­ni za ot­kup te traž­bi­ne od Ja­dran­ske ban­ke, ko­ja u sa­na­ci­ji čis­ti svo­ju bi­lan­cu, ot­kup ne bi do­veo do vlas­niš­tva jer je imo­vi­na na jav­nom do­bru. Pro­jekt će, pak, do­ni­je­ti ve­lik be­ne­fit tu­ris­tič­kim re­zul­ta­ti­ma gra­da i žu­pa­ni­je, kao i hr­vat­skom tu­riz­mu u cje­li­ni. S dru­ge stra­ne, u vri­je­me kad Hr­vat­ska va­pi za tak­vim pro­jek­ti­ma, Gr­že­tić za­klju­ču­je da su po­sve ne­po­treb­ne kons­truk­ci­je ko­ji­ma se na­no­si šte­ta vri­jed­nom pro­je­ke­tu.

“Ši­be­nik je tre­nut­no naj­br­že­ras­tu­ći grad i re­gi­ja u tu­riz­mu u ci­je­loj zem­lji, če­mu pri­do­no­si i pro­jekt Obo­njan. Za ovu se­zo­nu ula­ga­nja u pro­jekt iz­no­se 11 mil. eura, a u idu­ćim go­di­na­ma bit će do 35 mil. eura, no pos­to­je in­di­ka­ci­je da će bi­ti po­treb­na do­dat­na fi­nan­cij­ska injek­ci­ja”, za­klju­ču­je.

Ula­ga­či pre­uze­li obve­ze Gra­da pre­ma Obo­nja­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.