Ras­tu pri­ho­di od po­štan­skih us­lu­ga

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od

obav­lja­nja po­štan­skih us­lu­ga u pr­vom tro­mje­se­čju 2016. os­tva­ren je pet pos­to vi­ši pri­ho­di u od­no­su na isto raz­dob­lje 2015., či­me se na tr­ži­štu po­štan­skih us­lu­ga nas­tav­lja­ju po­zi­tiv­ni tren­do­vi, iz­vi­jes­ti­li su u sri­je­du iz HAKOMa.

Po­ras­tu pri­ho­da na tr­ži­štu po­štan­skih us­lu­ga naj­vi­še je pri­do­nio po­rast pa­ke­ta od tri pos­to u od­no­su na isto raz­dob­lje proš­le go­di­ne, kao i os­tva­re­nje ve­ćih pri­ho­da od obav­lja­nja us­lu­ga s do­da­nom vri­jed­nos­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.