Ve­le­sa­jam će do 2018. bi­ti u plu­su

Hol­ding ra­di no­vi plan za Za­gre­bač­ki ve­le­sa­jam

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BER­NARD IVEZIĆ Di­na Tom­šić

Bu­de li sve pre­ma pla­nu, Za­gre­bač­ki ve­le­sa­jam oče­ku­je da će do 2018. go­di­ne po­če­ti pos­lo­va­ti po­zi­tiv­no, iz­ja­vi­la je Di­na Tom­šić, vo­di­te­lji­ca ZVa, na kon­fe­ren­ci­ji Sna­ga sa­jam­ske in­dus­tri­je u sri­je­du u Za­gre­bu. Ve­le­sa­jam po­s­ljed­nih šest go­di­na pos­lu­je u mi­nu­su i iš­če­ku­je ve­li­ku tran­sfor­ma­ci­ju. Tom­šić ka­že da uz pot­po­ru Gra­da i Hol­din­ga sa­da ra­de na to­me da tu tran­sfor­ma­ci­ju pro­ve­du u dje­lo.

Tom­šić ka­že da su od pro­sin­ca, kad je pre­uze­la kor­mi­lo ZVa, iz Hol­din­ga u ZV po­vuk­la 6,5 mi­li­ju­na ku­na inves­ti­ci­ja. “Že­lim na Ve­le­sa­jam vra­ti­ti gos­po­dar­stve­ni­ke jer on ni­je sa­mo dio iden­ti­te­ta gra­da već je i sr­ce hr­vat­skog gos­po­dar­stva, ko­je je kon­cen­tri­ra­no u Za­gre­bu, a u kom­bi­na­ci­ji tran­sfor­ma­ci­je u sajam 4. ge­ne­ra­ci­je i či­nje­ni­ce da je Za­greb zad­nja me­tro­po­la pri­dru­že­na EU, zbog če­ga je za­nim­ljiv ci­je­loj re­gi­ji, vi­dim šan­su za ZV”, ka­že Tom­šić. Is­ti­če da je tu pre­sud­na ve­li­ka po­dr­ška Gra­da i Hol­din­ga. Na­vo­di da za­to za­jed­no in­ten­ziv­no ra­de na no­vom pla­nu ZVa, ko­ji oče­ku­je da će usko­ro bi­ti go­tov. “Ima­mo na ras­po­la­ga­nju 550 ti­su­ća kva­dra­ta pros­to­ra i že­li­mo kroz no­vi plan na­gla­si­ti dje­lat­nost saj­ma, po­sve­ti­ti to­me ba­rem 100 ti­su­ća kva­dra­ta i ključ­ne, ko­gres­ne sa­dr­ža­je po­put kon­gres­nog cen­tra i ho­te­la te na­pra­vi­ti teh­no­lo­ški park”, ka­že Tom­šić.

Da­vor Ma­je­tić, di­rek­tor HUPa, ka­že da Ve­le­sa­jam ima do­bru budućnost. “Po­sao se ne ra­di sa­mo na in­ter­ne­tu. Pre­su­dan je su­sret uži­vo jer na in­ter­ne­tu ima kri­vih in­for­ma­ci­ja ko­je neg­dje tre­ba­te jed­nos­tav­no pro­vje­ri­ti uži­vo”, ka­že Ma­je­tić.

VE­LE­SA­JAM TRE­BA POS­TA­TI SAJAM

4. GE­NE­RA­CI­JE I IS­KO­RIS­TI­TI IN­TE­RES IZ RE­GI­JE ZA ZA­GREB

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.