Vi­na Be­lje gos­to­va­la u me­tro­po­li

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vr­hun­ska

gra­še­vi­na Vi­na Be­lje ber­be 2015. pred­stav­lje­na je u za­gre­bač­koj grad­skoj ka­va­ni Jo­hann Fran­ck. Gra­še­vi­na, ko­ju na­zi­va­ju i kra­lji­com kon­ti­nen­tal­nih vi­na, naj­z­na­čaj­ni­ja je vin­ska sor­ta u vi­no­gra­di­ma Be­lja ko­ji se pros­ti­tu na vi­še od 600 hek­ta­ra. Do­sad je do­bi­la broj­na priz­na­nja, ka­ko na do­ma­ćim ta­ko i svjet­skim ocje­nji­va­nji­ma vi­na. “Vr­hun­ska kva­li­te­ta gra­še­vi­ne plod je pre­da­nog ra­da u vlas­ti­tim vi­no­gra­di­ma, ali i do­kaz snaž­ne ve­ze vi­na­ra i vi­no­gra­da­ra ko­ji za­jed­nič­ki stva­ra­ju ovo vr­hun­sko vi­no“, iz­ja­vi­la je Su­za­na Zov­ko, glav­ni eno­log Vi­na Be­lje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.