Ba­ril­la u RH me­đu top 4 tjes­te­ni­ne

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pri­ho­di

gru­pe Ba­ril­la u 2015. po­ve­ća­ni su na 3,383 mi­li­ju­na eura, od­nos­no dva pos­to u us­po­red­bi s 2014. EBITDA je ras­la na 13 pos­to pri­ho­da ili, 440 mi­li­ju­na eura nas­pram 427 mi­li­ju­na iz 2014. Ti­je­kom 2015. inves­ti­cij­ski ra­sho­di gru­pe Ba­ril­la iz­no­si­li su oko 147 mi­li­ju­na eura. Na RH tr­ži­štu Ba­ril­la je me­đu top 4 pro­izvo­đa­ča, la­ni je prodaja ko­li­čin­ski ras­la 7,7 pos­to, što je tr­žiš­ni udjel po­gu­ra­lo sa 14,8 na 16,3 pos­to. Uz tjes­te­ni­nu, Ba­ril­la bi­lje­ži iz­vr­s­ne re­zul­ta­te i kod uma­ka, s udje­lom 30,3 pos­to uš­la je u top 10 naj­pro­da­va­ni­jih uma­ka na hr­vat­skom tr­ži­štu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.