HEP otvo­rio el. pu­ni­oni­cu u Jas­tre­bar­skom

U mre­ži ih ima­ju 19

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

HEP

je pus­tio u re­dov­ni po­gon pr­vu ELEN pu­ni­oni­cu za elek­trič­na vo­zi­la u Jas­tre­bar­skom. Vri­jed­nost inves­ti­ci­je je 70.000 kn. Na pu­ni­oni­ci je mo­gu­će is­to­dob­no pu­ni­ti dva vo­zi­la, pu­nje­nje je za­sad bes­plat­no, ali je mo­gu­će sa­mo uz RFID iden­ti­fi­ka­cij­sku kar­ti­cu. HEP je do­sad u Hr­vat­skoj pos­ta­vio 19. jav­nih ELEN pu­ni­oni­ca. Usko­ro bi u prob­ni rad tre­ba­le bi­ti pu­šte­ne pu­ni­oni­ce u Vo­di­ca­ma, Met­ko­vi­ću, Za­dru, Uma­gu i Bu­ja­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.