OPTIMA GRU­PA LA­NI U GU­BIT­KU 550 MIL. KU­NA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ru­ska Optima Gru­pa iz Ba­nja Lu­ka, u či­jem sas­ta­vu pos­lu­je naf­t­na in­dus­tri­ja RS, nas­tav­lja bi­lje­ži­ti gu­bit­ke, a sa­mo proš­le go­di­ne os­tva­ri­la je mi­nus od čak 137,6 mi­li­ju­na ma­ra­ka (oko 550 mil. ku­na), ot­kri­va por­tal Ca­pi­tal.ba. Uku­pan pri­hod Optima Gru­pe, ko­ja je u vlas­niš­tvu ru­skog Njef­te­ga­zin­ko­ra u proš­loj go­di­ni iz­no­sio je go­to­vo 755 mi­li­ju­na KM i sma­njen je za oko 250 mi­li­ju­na KM u od­no­su na 2014. go­di­nu. Optima gru­pa ba­vi se ve­le­pro­da­jom naf­t­nih de­ri­va­ta pro­izve­de­nih u Ra­fi­ne­ri­ji naf­te Brod, te ulja i ma­zi­va pro­izve­de­nih u Ra­fi­ne­ri­ji ulja Mo­dri­ča, dok ma­lo­pro­da­ju naf­t­nih de­ri­va­ta te ulja i ma­zi­va os­tva­ru­je kroz ma­lo­pro­daj­nu mre­žu Nes­tro Pe­trol pu­tem 95 ben­zin­skih pos­ta­je u BiH.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.