JOŠ 44 OTKAZA, OS­TA­LO SA­MO 59 ZA­POS­LE­NIH

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ban­ka Sr­p­ske ko­ja se na­la­zi u pro­ce­su lik­vi­da­ci­je za­klju­či­la je ugo­vor o za­pos­le­nju na odre­đe­no sa 59 za­pos­le­nih, dok su zbog sma­nje­nja tro­ško­va lik­vi­da­cij­skog pos­tup­ka bez pos­la os­ta­la još 44 rad­ni­ka. Ban­ka Sr­p­ske je na dan uvo­đe­nja pri­vre­me­ne upra­ve za­poš­lja­va­la 227 rad­ni­ka, a na­kon to­ga je rad­ni od­nos pre­ki­nu­lo 55 rad­ni­ka na te­me­lju umi­rov­lje­nja, spo­ra­zum­nog pre­di­ka rad­nog od­no­sa ili is­te­ka ugo­vo­ra o ra­du na odre­đe­no vri­je­me.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.