S NJEMAČKIM UVOZNICIMA 169 TVRT­KI IZ RE­GI­JE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Oda­bra­nih 169 kom­pa­ni­ja iz dr­ža­va re­gi­je 9. lip­nja će se u Dort­mun­du sas­ta­ti s njemačkim uvoznicima ko­ji su za­in­te­re­si­ra­ni za su­rad­nju. Vi­še od 400 kom­pa­ni­ja iz Sr­bi­je, Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Hrvatske, Slo­ve­ni­je i Ma­ke­do­ni­je pri­ja­vi­lo se za su­dje­lo­va­nje. Do­ga­đa­ju će bi­ti na­zoč­no i 49 nje­mač­kih kom­pa­ni­ja, a naj­ve­ći broj su­di­oni­ka či­nit će pro­izvo­đač­ke tvrt­ke iz po­dru­čja stroj o grad­nje, me­tal o pre­ra­đi­vač­ke in­dus­tri­je, pro­izvod­nje di­je­lo­va za auto­in­dus­tri­ju, kao i pre­ra­de plas­ti­ke i gu­me.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.