1200 RAD­NIH MJES­TA

RALPH LAUREN UKIDA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ame­rič­ki mod­ni brend Ralph Lauren uki­nut će 1200 rad­nih mjes­ta, ili oko osam pos­to nji­ho­vog ukup­nog broja, i za­tvo­ri­ti vi­še od 50 tr­go­vi­na ka­ko bi sma­njio tro­ško­ve pos­lo­va­nja. Ta tvrt­ka je naj­a­vi­la i da će po­jed­nos­ta­vi­ti me­na­džer­sku struk­tu­ru kom­pa­ni­je, a sve te mje­re tre­ba­le bi do­ves­ti do go­diš­njih ušte­da iz­me­đu 180 i 220 mi­li­ju­na do­la­ra. Proš­le je go­di­ne Ralph Lauren, os­ni­vač kom­pa­ni­je, od­stu­pio s mjes­ta iz­vr­š­nog di­rek­to­ra, a za­mi­je­nio ga je Ste­fan Lar­sson, ko­je­mu su ove mje­re pr­vi ve­li­ki po­tez od ka­da je na toj funk­ci­ji. Prodaja luk­suz­ne ro­be već je ne­ko vri­je­me pod pri­ti­skom zbog sla­bos­ti glo­bal­nog gos­po­dar­stva, pa Ralph Lauren tra­ži načine za po­ve­ća­nje pro­da­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.