TRI MI­LI­JAR­DE DO­LA­RA

VERIZON NU­DI ZA YAHOO

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ame­rič­ki te­le­ko­mu­ni­ka­cij­ski div Verizon pla­ni­ra po­nu­di­ti za te­melj­no in­ter­net­sko pos­lo­va­nje Ya­ho­oa tri mi­li­jar­de do­la­ra, dok Yahoo ka­ni pro­da­ti oko 3000 pa­te­na­ta, pi­še Wall Stre­et Jo­ur­nal (WSJ). Po­zi­va­ju­ći se na iz­vo­re upoz­na­te sa si­tu­aci­jom, WSJ je obja­vio ka­ko se oče­ku­je da će Verizon da­ti po­nu­du u dru­gom kru­gu na­tje­ča­ja. Tre­ći krug na­tje­ča­ja ta­ko­đer se oče­ku­je, na­vo­di se u iz­vješ­ću. Verizon, vlas­nik AOL-a, je­dan je od vo­de­ćih kan­di­da­ta za pre­uzi­ma­nje Ya­ho­oa na­kon što su dru­ga zvuč­na ime­na odus­ta­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.