Bez re­for­mi i pro­duk­tiv­ni­jih tvrt­ki ne­ma ras­ta euro­zo­ne

Eko­nom­ski fo­rum Snaž­ni­ja eko­no­mi­ja pre­du­vjet je za snaž­ni­ji eu­ro, po­ru­či­li iz Bruxel­le­sa

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Eko­nom­ski fo­rum Snaž­ni­ja eko­no­mi­ja pre­du­vjet je za snaž­ni­ji eu­ro, po­ru­či­li iz Bruxel­le­sa

Cilj je ECB-a odr­ža­va­nje sto­pe in­fla­ci­je bli­zu ra­zi­ne od 2% go­diš­nje u sred­njem ro­ku. No, mo­ne­tar­na po­li­ti­ka mo­ra su­ra­đi­va­ti s os­ta­lim po­li­ti­ka­ma

Snaž­ni­ja eko­no­mi­ja pre­du­vjet je za snaž­ni­ji eu­ro, jed­na je od po­ru­ka Bru­ssels Eco­no­mic Fo­ru­ma, ključ­nog eko­nom­skog sku­pa Eu­rop­ske ko­mi­si­je ko­ji se odr­žao u če­t­vr­tak. Bez re­for­mi i po­ve­ća­nja pro­duk­tiv­nos­ti po­du­ze­ća ne­ma eko­nom­skog ras­ta euro­zo­ne, ključ­na je po­ru­ka pred­sjed­ni­ka Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke (ECB) Marija Drag­hi­ja.

Čel­ni čo­vjek eu­rop­ske mo­ne­tar­ne vlas­ti odr­žao je pre­da­va­nje u sklo­pu 5. go­diš­njeg pre­da­va­nja Tom­ma­so Pa­do­aSc­hi­op­pa ko­je se tra­di­ci­onal­no odr­ža­va na bri­sel­skom eko­nom­skom fo­ru­mu u čast to­me ute­me­lji­te­lju EU. Drag­hi je uvod­no na­gla­sio ka­ko je cilj ECBa odr­ža­va­nje sto­pe in­fla­ci­je bli­zu ra­zi­ne od 2% go­diš­nje u sred­njem ro­ku. No, mo­ne­tar­na po­li­ti­ka ne na­la­zi se u va­ku­umu, ka­ko je re­kao, već mo­ra su­ra­đi­va­ti s os­ta­lim po­li­ti­ka­ma ka­ko bi se osi­gu­rao eko­nom­ski pros­pe­ri­tet. “Os­ta­le po­li­ti­ke mo­gu us­po­ri­ti, ali i ubr­za­ti po­vra­tak ka sta­bil­nos­ti”, is­tak­nuo je Drag­hi. Jed­na od tih po­li­ti­ka je fi­skal­na po­li­ti­ka. To­li­ko pu­ta spo­mi­nja­ni po­jam “fi­skal­na kon­so­li­da­ci­ja” dio eu­rop­skih čla­ni­ca je shva­tio na na­čin po­ve­ća­nja po­re­za, a ne re­za­nja pro­ra­čun­skih tro­ško­va, na­po­me­nuo je Drag­hi. Tre­ći pro­blem su struk­tur­ne re­for­me ko­je, ako se pro­ve­du, mo­gu po­mo­ći u ogra­ni­ča­va­nju du­bi­ne i tra­ja­nja kri­za.

“Tak­ve re­for­me mo­gu ubr­za­ti ši­re­nje im­pul­sa mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke. One i stva­ra­ju vi­ši po­ten­ci­jal­ni rast, ko­ji vo­di do vi­ših inves­ti­ci­ja. To stva­ra uvje­te da se sre­diš­nja ban­ka vra­ti po­li­ti­ci ko­nven­ci­onal­nih ka­mat­nih sto­pa kao sred­stva pos­ti­za­nja sta­bil­nos­ti ci­je­na“, tvr­di pr­vi čo­vjek ECBa. Os­vr­nuo se i na pi­ta­nje za­pos­le­nos­ti is­tak­nuv­ši ka­ko će rad­no spo­sob­no sta­nov­niš­tvo u euro­zo­ni u slje­de­ćem de­set­lje­ću po­če­ti po­la­ko pa­da­ti. Taj pro­blem ne­će ri­je­ši­ti ni ras­tu­će use­lja­va­nje. “Ka­ko po­li­ti­ka ne mo­že du­go­roč­no mno­go uči­ni­ti u iz­mje­ni de­mo­graf­skih tren­do­va, po­ve­ća­nje du­go­roč­nog ras­ta tra­žit će po­ve­ća­nje pro­duk­tiv­nos­ti“, uvje­ren je Drag­hi.

No, to je te­ško uči­ni­ti jer tra­ži re­for­me ko­ji­ma se čes­to opi­ru broj­ne in­te­res­ne sku­piPred­sjed­nik ne, is­tak­nuo je.

STRUK­TUR­NE RE­FOR­ME MO­GU UBR­ZA­TI ŠI­RE­NJE IM­PUL­SA MO­NE­TAR­NE PO­LI­TI­KE. ONE I STVA­RA­JU VI­ŠI PO­TEN­CI­JAL­NI RAST, KO­JI VO­DI DO VI­ŠIH INVES­TI­CI­JA

REUTERS

Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke Ma­rio Drag­hi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.