Pro­tiv­ni­ku Mo­la fo­te­lja pr­vog nad­zor­ni­ka

Po­li­ti­ka u Ini Most us­pio pro­gu­ra­ti Da­mi­ra Van­đe­li­ća u NO, Ka­ra­mar­ko se iz­u­zeo na vri­je­me

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Umjes­to Si­ni­še Pe­tro­vi­ća, Želj­ka Pe­ri­ća i Mla­de­na Pro­šte­ni­ka ve­ći­nom gla­so­va na skup­šti­ni Ine u če­t­vr­tak man­da­te u Nad­zor­nom od­bo­ru naf­t­ne tvrt­ke do­bi­li su po­reč­ki od­vjet­nik Da­rio Če­hić, pred­sjed­nik Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re Lu­ka Bu­ri­lo­vić i Adri­sov me­na­džer Da­mir Van­đe­lić, ko­ji je po pri­jed­lo­gu Vla­de i pred­sjed­nik NOa. Pos­tav­lja­nje Van­đe­li­ća, svje­do­ka u slu­ča­ju pro­tiv Ive Sa­na­de­ra i kri­ti­ča­ra iz­mje­na di­oni­čar­skog ugo­vo­ra s ma­đar­skim Mo­lom, gu­rao je uz pot­po­ru Mos­ta do­sa­daš­nji pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić. No, i pr­vi pot­pred­sjed­nik Vla­de To­mis­lav Ka­ra­mar­ko kod usva­ja­nja pri­jed­lo­ga, ka­ko je služ­be­no po­t­vr­đe­no iz Vla­de, tra­žio je iz­u­ze­će od iz­jaš­nja­va­nja, zbog pos­tup­ka ut­vr­đi­va­nja su­ko­ba in­te­re­sa. Van­đe­lić je i nas­tu­pio kao pro­tiv­nik Mo­lo­vim po­zi­ci­ja­ma kao član NOa u vre­me­nu na- kon skla­pa­nja spor­nog anek­sa ugo­vo­ra s Mo­lom. Osim o no­vim nad­zor­ni­ci­ma, skup­šti­na­ri su pri­hva­ti­li go­diš­nje fi­nan­cij­sko iz­vi­ješ­će i do­ni­je­li od­lu­ku o po­kri­ću gu­bit­ka za 2015. Pred­sjed­nik Upra­ve Ine Zol­tán Ál­dott po­ru­čio je ka­ko će Ina na ne­ga­tiv­ne tren­do­ve od­go­vo­ri­ti op­ti­mi­za­ci­jom struk­tu­re ka­pi­tal­nih inves­ti­ci­ja i ope­ra­tiv­nih tro­ško­va, no za­dr­ža­ti ra­zi­nu ula­ga­nja iz 2015. od 1,7 mi­li­jar­di ku­na.

Pro­s­vjed Ži­vog zi­da uoči Skupštine pre­ras­tao u tuč­nja­vu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.