SVJEŽE ME­SO OPG-OVA

METROPOLA TRA­ŽI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­gla­var­stvo Gra­da Za­gre­ba obja­vi­lo je na­tje­čaj za pro­jekt “Iz­rav­na pro­da­ja me­sa iz slo­bod­nog uz­go­ja na za­gre­bač­kom tr­ži­štu” uz is­klič­nu ci­je­nu od 64 ti­su­će ku­na. Cilj je, ka­že za­mje­nik pro­čel­ni­ka za po­ljo­pri­vre­du Lu­ka Ču­ljak, is­tra­ži­ti ras­po­lo­ži­ve po­ten­ci­ja­le za iz­rav­nu pro­da­ju svje­žeg me­sa na tr­ž­ni­ca­ma gra­da Za­gre­ba od ži­vo­ti­nja uz­go­je­nih is­klju­či­vo na obi­telj­skim po­ljo­pri­vred­nim gos­po­dar­stvi­ma (OPG) lo­ci­ra­nim u ne­po­sred­nom okru­že­nju hr­vat­ske me­tro­po­le, kon­kret­no na po­dru­čju Za­gre­ba i Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.