Mla­di sve češ­će od­bi­ja­ju pos­lo­ve

Ka­ko do rad­ni­ka?

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ho­te­li­je­ri i ugos­ti­te­lji su se već po­čet­kom pro­lje­ća po­če­li ža­li­ti da ne mo­gu na­ći do­volj­no rad­ni­kaa. U tri da­na broj ne­za­pos­le­nih u evi­den­ci­ji dr­žav­ne bur­ze sma­njio se za 3000 i ovim bi se tem­pom već do je­se­ni mo­gao kre­ta­ti oko 200 ti­su­ća. Čim se broj ne­za­pos­le­nih spus­ti do te broj­ke ko­ja go­di­na­ma slo­vi kao pri­rod­na sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti u zem­lji pa­le se mno­gi alar­mi. Lju­di bi­ra­ju, oče­ku­ju bo­lje uvje­te i ne­će ra­di­ti za ma­le pla­će. Vi­še od 120.000 ne­za­pos­le­nih go­di­na­ma je bez pos­la, kva­li­fi­ci­ra­ni su na pa­pi­ru, no stvar­no su im vje­šti­ne zna­čaj­no sma­nje­nje.

Sa­nja Crn­ko­vićPo­za­ić, dok­to­ri­ca eko­no­mi­je ko­ja go­di­na­ma pro­uča­va tr­ži­šte ra­da, a ne­ko vri­je­me bi­la je i čel­na oso­ba Za­vo­da za za­poš­lja­va­nje, ka­že da se pro­blem ne­dos­tat­ka rad­ne sna­ge ne­će ri­je­ši­ti dok se ne stvo­ri­mo sus­tav obra­zo­va­nja ko­ji će nu­di­ti kva­li­tet­ne dok­va­li­fi­ka­ci­je.

Sa­nja Crn­ko­vić-Po­za­ić, dok­to­ri­ca eko­no­mi­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.