Ba­de­lu 1862 re­gi­onal­na na­gra­da

Biz­nis part­ner

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tvrt­ka

Ba­del 1862 do­bit­nik je me­đu­na­rod­ne na­gra­de “Re­gi­onal­ni biz­nis part­ner 2016.”, ko­ja im je do­di­je­lje­na na sve­ča­nos­ti u Be­ogra­du. Ka­ko is­ti­ču iz sa­mog Ba­de­la, na­gra­du su do­bi­li u ja­koj kon­ku­ren­ci­ji tvrt­ki iz 13 ze­ma­lja ju­go­is­toč­ne i is­toč­ne Eu­ro­pe, či­ju pos­lov­nu iz­vr­s­nost su pre­poz­na­li i oci­je­ni­li pos­lov­ni part­ne­ri, po­tro­ša­či i kli­jen­ti, a po­t­vr­di­li re­zul­ta­ti ne­za­vis­nih is­tra­ži­va­nja. Pre­ma struč­nom miš­lje­nju ko­mi­si­je, Ba­del 1862 zas­lu­žio je na­gra­du “do­brim pos­lov­nim re­zul­ta­ti­ma, ne­pres­ta­nim inves­ti­ci­ja­ma i ino­va­ci­ja­ma, po­šti­va­njem vi­so­kog stup­nja pro­fe­si­onal­nos­ti i etič­nos­ti, uva­ža­va­njem svo­jih pos­lov­nih part­ne­ra, kli­je­na­ta i po­tro­ša­ča, eko­lo­škom svi­ješ­ću i bri­gom za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne, vo­đe­njem ra­ču­na o druš­tve­nim in­te­re­si­ma”. Iz Ba­de­la 1862 na­gla­ša­va­ju da će im ta re­gi­onal­na na­gra­da po­mo­ći da u slje­de­ćem raz­dob­lju oja­ča­ju svo­ju po­zi­ci­ju u iz­vo­zu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.