Na­gra­de su na­ša naj­bo­lja pro­mo­ci­ja

Ja­smi­na Ra­ni­lo­vić, Po­drav­ki­na di­rek­to­ri­ca is­tra­ži­va­nja i ra­zvo­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

pu­no ne­pris­tra­nog ocje­nji­va vi­še od 120 vr­hun­skih še­fo­va i so­me­li­era iz emi­nent­nih eu­rop­skih, ku­li­nar­skih i so­me­li­er­skih or­ga­ni­za­ci­ja ocje­nju­je iz­gled, mi­ris, okus, tek­s­tu­ru i do­jam pre­hram­be­nog pro­izvo­da ili pi­ća. Na kra­ju, zbroj svih ocje­na utje­če na na­gra­du ko­ja je po­di­je­lje­na u tri ran­ga: 3 zlat­ne zvjez­di­ce za su­pe­ri­or­nu kva­li­te­tu, 2 ili 1 zvjez­di­ca. Na na­tje­ca­nje se mo­že pri­ja­vi­ti pre­hram­be­na in­dus­tri­ja (ma­la, sred­nja i ve­li­ka), ali i tr­go­vač­ki lan­ci. Do­sad su za na­gra­du kon­ku­ri­ra­li su­bjek­ti iz vi­še 80ak ze­ma­lja svi­je­ta. Ko­li­ko je bi­la ja­ka kon­ku­ren­ci­ja ove go­di­ne, go­vo­ri po­da­tak da je bi­lo pri­jav­lje­no čak 1783 pro­izvo­da, što je 12% vi­še u od­no­su na 2015. U toj kon­ku­ren­ci­ji, Po­drav­ka je bi­la kom­pa­ni­ja sa naj­vi­še osvo­je­nih na­gra­da - 23, dok 27 pos­to pri­jav­lje­nih pro­izvo­da uop­će ni­je do­bi­lo ni­kak­vu na­gra­du.

Otva­ra li Su­pe­ri­or Tas­te Award lak­ši pris­tup ino­tr­ži­šti­ma?

Mi vje­ru­je­mo u to, jer na­gra­du u obli­ku pre­poz­nat­lji­vog lo­ga mo­že­te la­ko ko­mu­ni­ci­ra­ti u me­di­ji­ma, ali i na dek­la­ra­ci­ji pro­izvo­da.

Ka­ko je ri­ječ o eu­rop­skoj na­gra­di pre­poz­na­toj u svi­je­tu, ko­ris­ti­mo je u pro­mo­ci­ji kva­li­te­te na­ših pro­izvo­da glo­bal­no.

Ka­ko bi­ra­te pro­izvo­de ko­je će­te pos­la­ti na ocje­nji­va­nje?

To je pro­ces ko­ji je po­ve­zan s na­šim na­šim mar­ke­tin­škim stra­te­gi­ja­ma, pos­lov­nim pla­no­vi­ma, ali i ra­zvoj­nim pro­ce­som di­zaj­na oku­sa i kva­li­te­te op­će­ni­to. Taj pro­ces mo­že po­tro­ja­ti od ne­ko­li­ko mje­se­ci do čak dvi­je go­di­ne, sve sa­mo da za­do­vo­lji­mo oče­ki­va­nu, vr­hun­sku kva­li­te­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.