Kom­pa­ni­ja ko­ja je far­ma­ce­ut­skoj in­dus­tri­ji us­pje­la za­ra­di­ti ti­tu­lu stra­te­ške

Pli­va Naj­ve­ći ko­ra­ci na­prav­lje­ni su u uvje­ti­ma gos­po­dar­ske kri­ze, ka­da se bran­ša po­ka­za­la kao va­žan po­kre­tač ras­ta

Poslovni Dnevnik - - DIJAMANTI - MARIJA CRNJAK

Te­ško da bi far­ma­ce­ut­ska in­dus­tri­ja za Hr­vat­sku ikad pos­ta­la stra­te­ška da ni­je bi­lo Pli­ve i sa­daš­njih, ali i biv­ših pli­va­ša, struč­nja­ka ko­ji su pos­ta­vi­li te­me­lje bran­še ko­ja je da­nas za Hr­vat­sku pred­stav­lja naj­ve­će ula­ga­če, iz­voz­ni­ke i po­kre­ta­če gos­po­dar­stva. Do­brim di­je­lom upra­vo zbog kva­li­te­te ka­dro­va Pli­va je do­bi­la pri­li­ku ne sa­mo pos­ta­ti di­je­lom glo­bal­ne gru­pa­ci­je Te­va, ne­go i jed­na od naj­važ­ni­jih Te­vi­nih lo­ka­ci­ja u ko­ju je u po­s­ljed­njih pet go­di­na ulo­že­no oko 1,3 mi­li­jar­de ku­na, po­djed­na­ko u pro­izvod­ne ka­pa­ci­te­te kao i is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj, što zas­lu­žu­ju sa­mo naj­bo­lji.

Na kri­li­ma ula­ga­nja

Ti­me je ko­nač­no raz­bi­je­na fa­ma o to­me ka­ko je ot­kri­će azi­tro­mi­ci­na bio zad­nji Pli­vin zna­ča­jan us­pjeh. Pli­va da­nas ima no­va pos­tro­je­nja u Za­gre­bu i Sav­skom Ma­ro­fu, tre­ći po ve­li­či­ni Te­vin is­tra­ži­vač­ki ins­ti­tut za ot­kri­va­nje no­vih li­je­ko­va, fi­nan­cij­ski cen­tar ko­ji po­kri­va Te­vi­ne lo­ka­ci­je u ci­je­loj Eu­ro­pi, a Zagreb je jed­na od če­ti­ri Te­vi­na in­for­ma­tič­ka sre­di­šta. To ni­je kraj ula­ga­nja u Pli­vu, is­ti­ču u Te­vi.

“Pli­va je us­pje­šan pri­mjer kom­pa­ni­je ko­ja je u pro­tek­lih pet go­di­na za­bi­lje­ži­la zna­čaj­na ula­ga­nja u no­va pos­tro­je­nja i rast pro­izvod­nje, eks­pan­zi­ju iz­vo­za i za­poš­lja­va­nja. Ne­dav­no do­vr­šen naj­ve­ći inves­ti­cij­ski cik­lu­sa u po­vi­jes­ti kom­pa­ni­je, u vri­jed­nos­ti ve­ćoj od mi­li­jar­du ku­na, uve­li­ke do­pri­no­si na­ve­de­nim po­ka­za­te­lji­ma. Osim u pro­izvod­na pos­tro­je­nja i vi­so­ko so­fis­ti­ci­ra­nu opre­mu, Pli­va je po­s­ljed­njih go­di­na ulo­ži­la pre­ko mi­li­jar­de ku­na u is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj te ukup­no otvo­ri­la vi­še od 300 no­vih rad­nih mjes­ta”, is­ti­če Mi­ha­el Fur­jan, pred­sjed­nik upra­ve, te ot­kri­va ka­ko ukup­ni pri­ho­di ove kom­pa­ni­je ras­tu, za­hva­lju­ju­ći ja­ča­nju iz­vo­za na vi­še od 60 svjet­skih tr­ži­šta.

U 2015. go­di­ni Pli­vin izvoz je iz­no­sio pre­ko 3 mi­li­jar­di ku­na, po­naj­vi­še u SAD i Ru­si­ju, a ovo­go­diš­nji pri­ho­di od iz­vo­za su se pri­bli­ži­li 90–pos­tot­nom udje­lu u ukup­nim pri­ho­di­ma, či­me je Pli­va po­t­vr­di­la svo­ju po­zi­ci­ju jed­nog od naj­ve­ćih hr­vat­skih iz­voz­ni­ka. Ne­dav­no je do­bi­la i priz­na­nje na 11. ko­nven­ci­ji Hr­vat­skih iz­voz­ni­ka, gdje je pro­gla­še­na naj­bo­ljim ve­li­kim iz­voz­ni­kom u 2015. go­di­ni, a priz­na­nje Zlat­ni ključ Fur­ja­nu je uru­čio Ti­ho­mir Ore­ško­vić, ak­tu­al­ni pre­mi­jer ko­ji je ujed­no i biv­ši pred­sjed­nik upra­ve Pli­ve.

Ore­ško­vić je na tom mjes­tu nas­li­je­dio Mat­ka Bo­lan­ču, ko­ji je vo­đe­nje Pli­ve pre­uzeo od Želj­ka Čo­vi­ća 2008., i to u naj­te­žim tre­nu­ci­ma od os­ni­va­nja kom­pa­ni­je, kad je na­kon Te­vi­ne ak­vi­zi­ci­je Bar­ra i Pli­ve tre­ba­lo oba­vi­ti bol­no res­truk­tu­ri­ra­nje s ta­da još ne­iz­vjes­nim is­ho­dom. Pli­va je u tim tre­nu­ci­ma tre­ba­la os­na­ži­ti svo­ju kon­ku­rent­nost u od­no­su s dru­gim Te­vi­nim lo­ka­ci­ja­ma i po­ka­za­ti inves­ti­to­ru da je vri­jed­na ula­ga­nja. Ne­iz­vjes­nost je uk­lo­nje­na s pr­vim naj­a­va­ma ula­ga­nja u po­go­ne u Hr­vat­skoj umjes­to u Ma­đar­skoj, a Te­va i Pli­va su us­pr­kos ad­mi­nis­tra­tiv­nim ba­ri­je­ra­ma za ula­ga­nje u Hr­vat­skoj ipak us­pje­le pro­ves­ti pla­ni­ra­ne inves­ti­ci­je. Ore­ško­vić je kao fi­nan­ci­jaš u Pli­vi imao za­da­tak upra­vo po­gu­ra­ti inves­ti­ci­je, po­kre­nu­ti fi­nan­cij­ski cen­tar te vr­lo va­žan cen­tar za is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj, na­kon če­ga je ka­ri­je­ru nas­ta- vio na Te­vi­noj lo­ka­ci­ji u Am­s­ter­da­mu, a po­tom i u po­li­ti­ci. Pli­vi­na ula­ga­nja bi­la su je­dan od ja­čih po­vo­da za do­no­še­nje Za­ko­na o stra­te­škim ula­ga­nji­ma ko­ji će po­mo­ći i dru­gim ve­li­kim inves­ti­ci­ja­ma u Hr­vat­skoj. Za­nim­lji­vo da su se Pli­vi­ni ko­ra­ci na­pri­jed re­ali­zi­ra­li u uvje­ti­ma snaž­ne gos­po­dar­ske kri­ze, u ko­joj se po­ka­za­lo da je far­ma­ce­ut­ska in­dus­tri­ja va­žan po­kre­tač ras­ta, zbog če­ga ih je Vla­da Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća pro­gla­si­la stra­te­škom in­dus­tri­jom.

“Far­ma­ce­ut­ska in­dus­tri­ja pre­poz­na­ta je kao stra­te­ška u RH te se od nje oče­ku­je da uz tu­ri­zam i ICT sek­tor bu­de okos­ni­ca ra­zvo­ja na­ci­onal­nog gos­po­dar­stva i zna­ča­jan čim­be­nik u ras­tu na­ci­onal­nog BDPa. Pri­mje­ri­ce, tvrt­ke udru­že­ne u Udru­zi pro­izvo­đa­ča li­je­ko­va pri HUPu pre­dvo­đe­ne Pli­vom za­poš­lja­va­ju oko 5000 rad­ni­ka, os­tva­ru­ju pri­ho­de vi­še od šest mi­li­jar­di ku­na i izvoz im pred­stav­lja vi­še od dvi­je tre­ći­ne pri­ho­da. Osim ve­li­kog do­pri­no­sa zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu, hr­vat­ski pro­izvo­đa­či li­je­ko­va ima­ju i zna­čaj­nu ulo­gu u priv­la­če­nju inves­ti­ci­ja i no­vih teh­no­lo­gi­ja te otva­ra­nju rad­nih mjes­ta”, is­ti­če Fur­jan te do­da­je ka­ko je za za­dr­ža­va­nje kon­ku­rent­nos­ti na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma nuž­no kon­ti­nu­ira­no ula­ga­ti u is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj, naj­no­vi­ju opre­mu i teh­no­lo­gi­je, ali po­naj­pri­je u lju­de i nji­ho­vo obra­zo­va­nje i ra­zvoj. Far­ma sek­tor sto­ga kon­ti­nu­ira­no su­ra­đu­je s aka­dem­skom za­jed­ni­com, što ni­je uobi­ča­je­na prak­sa u Hr­vat­skoj. Pri­mjer je ne­dav­no okon­čan pro­jekt ra­zvo­ja no­vih me­to­do­lo­gi­ja za kon­tro­lu pro­ce­sa pro­izvod­nje li­je­ko­va Met4Pharm, ko­ji je pro­ve­den u su­rad­nji sa za­gre­bač­kim PMFom, a omo­gu­ću­je efi­kas­ni­ju i jef­ti­ni­ju pro­izvod­nju, do­da­tan iz­vor pri­ho­da za fa­kul­tet, kao i raz­mje­nu zna­nja.

Is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj

Pro­jekt je vri­je­dan 7,4 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga je šest mi­li­ju­na ku­na fi­nan­ci­ra­no iz fon­do­va EU. U sklo­pu pro­jek­ta na­bav­ljen je ure­đaj za nuk­le­ar­nu mag­net­sku re­zo­nan­ci­ju (NMR), je­dins­tven u re­gi­ji, u Pli­vi­nu Is­tra­ži­va­nju i ra­zvo­ju za­pos­le­na su tri struč­nja­ka ko­ji su proš­li edu­ka­ci­ju kroz pro­jekt te su u iz­ra­di tri dok­tor­ske di­ser­ta­ci­je. Ina­če, Pli­va je sa­mo la­ni u R&D ulo­ži­la 75 mi­li­ju­na do­la­ra, što je pe­ti­na ula­ga­nja na ra­zi­ni Hr­vat­ske. Ia­ko Pli­va ve­ći­nu pri­ho­da os­tva­ru­je u iz­vo­zu, Hr­vat­ska je još važ­no tr­ži­šte na ko­jem, do­du­še, ni­je la­ko pos­lo­va­ti. “Us­pr­kos mno­go­broj­nim iz­a­zo­vi­ma, po­put iz­u­zet­no du­gih ro­ko­va pla­ća­nja ko­ji za bol­ni­ce u pro­sje­ku pre­la­ze i 300 da­na, stal­nih pro­mje­na pro­ce­du­ra i re­gu­la­ti­ve te pri­ti­ska na ci­je­ne li­je­ko­va, Pli­va je u 2015. svoj por­t­felj na do­ma­ćem tr­ži­štu obo­ga­ti­la za 15 no­vih pro­izvo­da. Upra­vo naj­ši­ri por­t­felj li­je­ko­va i ino­va­tiv­nih pro­izvo­da do­no­si i naj­ve­će ušte­de zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu i pa­ci­jen­ti­ma. U 2016. oče­ku­je­mo do­dat­no po­ve­ća­nje i uvo­đe­nje no­vih pro­izvo­da,” za­klju­čio je Fur­jan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.