Izvoz­nom eks­pan­zi­jom do du­go­vječ­nos­ti

Pri­ma gru­pa Naj­ve­ći do­ma­ći pro­izvo­đač na­mje­šta­ja krup­nim ko­ra­ci­ma gra­bi pre­ma druš­tvu ‘di­ja­ma­na­ta’ RAZ­DOB­LJE OD OS­NUT­KA DO DA­NAS OBILJEŽENO JE KONSTANTNIM RASTOM

Poslovni Dnevnik - - DIJAMANTI -

Do­ka­za­li smo se i vi­še ne­go spo­sob­ni bi­ti kon­ku­rent­ni s go­to­vim pro­izvo­di­ma, ka­žu u Pri­mi

Pri­ma gru­pa još se ne ubra­ja u du­go­vječ­ne kom­pa­ni­je, no re­zul­ta­ti ko­je os­tva­ru­je uka­zu­ju na či­nje­ni­cu da ci­lja­ju na ula­zak u druš­tvo “di­ja­ma­na­ta” . Po­t­vr­đu­ju to i u sa­moj Pri­mi ko­ja je la­ni pros­la­vi­la 20. ro­đen­dan.

ŽARKO BAŠIĆ/

Re­na­to Ra­dić, vlas­nik Pri­ma gru­pe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.