Za Mi­ško­vi­ća tra­že 12 go­di­na za­tvo­ra

Kaz­na Pre­su­da vlas­ni­ku Del­ta Hol­din­ga za fi­nan­cij­ske mal­ver­za­ci­je bit će iz­re­če­na 20. lip­nja

Poslovni Dnevnik - - Regija -

Pr­vos­tu­panj­ska pre­su­da vlas­ni­ku Del­ta Hol­din­ga Mi­ros­la­vu Mi­ško­vi­ću ko­ji se te­re­ti za fi­nan­cij­ske mal­ver­za­ci­je u ces­tar­skim tvrt­ka­ma za­ka­za­na je za 20. lip­nja u Spe­ci­jal­nom su­du u Be­ogra­du. Tu­ži­telj­stvo za or­ga­ni­zi­ra­ni kri­mi­nal za­tra­ži­lo je ju­čer da se Mi­ško­vić osu­di na 12 go­di­na za­tvo­ra i nov­ča­nu kaz­nu za kaz­ne­na dje­la zlo­po­ra­be služ­be­nog po­lo­ža­ja i u po­ma­ga­nje u po­rez­noj uta­ji. Na to je Miš- ko­vi­ća od­bra­na za­tra­ži­la os­lo­ba­đa­ju­ću pre­su­du, jer, ka­ko su na­ve­li, ne pos­to­je do­ka­zi da je Mi­ško­vić po­či­nio fi­nan­cij­ske mal­ver­za­ci­je. Sam Mi­ros­lav Mi­ško­vić re­kao je ka­ko oče­ku­ju da će sud do­ni­je­ti os­lo­ba­đa­ju­ću pre­su­du. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, zbog tek­ve op­tuž­ni­ce nje­go­va obi­telj, ali i kom­pa­ni­ja Del­ta Hol­ding tr­pe ve­li­ke posljedice.

Mi­ško­vić je pro­veo osam mje­se­ci u pri­tvo­ru, pu­šten je uz jam­s­tvo od 12 mi­li­ju­na eura, a su­đe­nje mu je zbog zdrav­s­tve­nih raz­lo­ga iz­dvo­je­no kra­jem proš­le go­di­ne, pa pre­su­da ni­je iz­re­če­na 25. ožuj­ka ka­da je nje­gov sin Mar­ko Mi­ško­vić osu­đen na tri i pol go­di­ne za­tvo­ra i nov­ča­nu kaz­nu od osam mi­li­ju­na di­na­ra (oko 65.000 eura) za uta­ju po­re­za. Mar­ko Mi­ško­vić i Mi­lo Đu­ra­ško­vić os­lo­bo­đe­ni su op­tuž­be za zlo­po­ra­be s ces­tar­skim tvrt­ka­ma i Tvor­ni­com ma­zi­va.

PD

Mi­ros­lav Mi­ško­vić pro­veo je osam mje­se­ci u pri­tvo­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.