NEIZOSTAVNA OD TRI­JUM­FA U BRIŠKULI DO VI­SI­NE PENZIJA

Poslovni Dnevnik - - Regija - ANA BLA­ŠKO­VIĆ ana.bla­sko­vic@pos­lov­ni.hr

Pri­je pet go­di­na fi­nan­ci­ja­ma su do­mi­ni­ra­li eko­no­mis­ti, no da­nas rad­na mjes­ta od­la­ze ma­te­ma­ti­ča­ri­ma

Ko­ja je ve­za bri­šku­le i vi­si­ne bu­du­ćih penzija? Ia­ko se či­ni da je od­go­vor tek pu­ka sre­ća, tri­jum­fu u toj dal­ma­tin­skoj kar­ta­škoj igri i bez­briž­nim u umi­rov­lje­nič­kim da­ni­ma za­jed­nič­ka je ma­te­ma­ti­ka. Dvo­je stu­de­na­ta PMFa Mir­ja­na Ju­kićBra­čulj i Ivan La­ko­vić mo­de­lom su po­ka­za­li da će ra­ču­na­lo u 80 pos­to slu­ča­je­va po­bi­je­di­ti su­par­ni­ka od kr­vi i me­sa i za to od­ni­je­li pr­vu na­gra­du me­đu stu­dent­skim ra­do­vi­ma iz pri­mje­nje­ne ma­te­ma­ti­ke.

Bez ma­te­ma­ti­ča­ra ne­za­mis­li­va je mo­der­na fi­nan­cij­ska in­dus­tri­ja. O važ­nos­ti ma­te­ma­ti­ke, do­pri­no­si­ma dru­gim dis­ci­pli­na­ma, o pi­ta­nju od­no­sa čo­vje­ka i ra­ču­na­la te ka­ko ste­če­na zna­nja s fa­kul­te­ta pri­mi­je­ni­ti na rad­nom mjes­tu, raz­go­va­ra­lo se na okru­glom sto­lu ‘Ma­te­ma­ti­ka u uprav­lja­nju imo­vi­nom fon­do­va’ u or­ga­ni­za­ci­ji Hr­vat­skog ma­te­ma­tič­kog druš­tva i Udru­ge mi­ro­vin­skih fon­do­va (UMFO).

Iz­a­zov ko­mu­ni­ka­ci­ja

Pri­je pet do šest go­di­na fi­nan­cij­skom in­dus­tri­jom do­mi­ni­ra­li su eko­no­mis­ti, no da­nas rad­na mjes­ta od­la­ze ma­te­ma­ti­ča­ri­ma. U Ra­if­fe­ise­no­vom mi­ro­vin­skom osi­gu­ra­va­ju­ćem druš­tvu, od de­vet za­pos­le­nih čak je tro­je ma­te­ma­ti­ča­ra. “To do­volj­no go­vo­ri ko­li­ko je važ­na ma­te­ma­ti­ka u ovom pos­lu”, ka­že čel­ni­ca tvrt­ke Bi­ser­ka Ža­lac, sa­ma prav­ni­ca po stru­ci. “Ja­ko do­bro ko­mu­ni­ci­ra­mo, ja pi­šem re­če­ni­ca­ma, dje­voj­ke to uobli­če u for­mu­le i sve funk­ci­oni­ra”, ka­že uz smi­jeh. Kom­pli­ci­ra­ni mo­de­li čes­to su ma­te­ma­ti­ča­ri­ma ma­nji iz­a­zov od sva­kod­nev­ne ko­mu­ni­ka­ci­je s ne­ma­te­ma­ti­ča­ri­ma. Ka­ko pro­ble­me pre­to­či­ti u mo­de­le, a po­tom re­zul­ta­te pre­zen­ti­ra- ti na­dre­đe­ni­ma? “To ovi­si ve­li­či­ni tvrt­ke, ve­će su čes­to kru­te struk­tu­re u ko­ji­ma ne­ma pu­no slo­bo­de. No, ako ho­će­te ra­di­ti ču­de­sa, uvi­jek mo­že­te, ” re­kao je Ivan Au­gus­tin iz Er­ste Pla­vog mi­ro­vin­skog fon­da.

Iz­nim­no ci­je­nje­ni

Do­ma­ći ma­te­ma­ti­ča­ri iz­nim­no su ci­je­nje­ni i iz­van gra­ni­ca. “Kva­li­te­ta obra­zo­va­nja je ne­upit­na, no sve ovi­si o in­te­re­si­ma po­je­din­ca, na­gi­nje li vi­še na ma­te­ma­tič­ku ili eko­nom­sku stra­nu”, ka­že Au­gus­tin.

Prak­sa je po­ka­za­la da ma­te­ma­ti­ča­ri­ma tre­ba, od po­la go­di­ne pa na­vi­še, da na­uče eko­no­mi­ju, a nji­ho­voj eko­nom­skoj kon­ku­ren­ci­ji za obrt­nu­ti pro­ces tre­ba i pet go­di­na, a to je ne­što nad čim bi se svi s Ken­nedyje­vog tr­ga tre­ba­li za­mis­li­ti. “Ko­li­ko ja vi­dim, in­te­res za stu­den­te fi­nan­cij­skog smje­ra ja­ko ras­te. Proš­lu go­di­nu ni­smo ni za­vr­ši­li, a već je po­la stu­de­na­ta bi­lo ‘za­ka­pa­re­no’ iz in­dus­tri­je”, po­t­vr­dio je Dar­ko Br­bo­ro­vić, pred­sjed­nik Upra­ve OTP Inves­ta I vanj­ski pre­da­vač na PMFu.

Sve ja­ča ve­za eko­no­mi­je i ma­te­ma­ti­ke u re­al­nom ži­vo­tu pre­li­la se i u su­rad­nju dva­ju za­gre­bač­kih fa­kul­te­ta: ta­ko ko­le­gi­je na PMFu dr­že poz­na­ta eko­nom­ska li­ca, gu­ver­ner HNBa Bo­ris Vuj­čić, poz­na­ta kri­ti­čar­ka mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke Marijana Iva­nov, pro­fe­sor Bo­ris Co­ta... “Svjes­ni pro­mje­na i ulo­ge for­mal­nog obra­zo­va­nja u ra­zvo­ju kom­pe­ten­ci­ja za no­va za­ni­ma­nja, nas­to­ji­mo stal­no os­vje­ža­va­ti stu­di­je”, ka­zao je pro­fe­sor PMFa i mo­de­ra­tor okru­glog sto­la Lu­ka Gru­bi­šić.

PROŠ­LU GO­DI­NU NI­SMO DO KRA­JA NI­TI ZA­VR­ŠI­LI, A VEĆ JE PO­LA STU­DE­NA­TA BI­LO ‘ZA­KA­PA­RE­NO’ IZ IN­DUS­TRI­JE”, RE­KAO JE DAR­KO BR­BO­RO­VIĆ, PRED­SJED­NIK UPRA­VE OTP INVES­TA

D. Br­bo­ro­vić (OTP), A. Jel­čić (PBZ CO), B. Ba­srak (PMF), I. Au­gus­tin(Er­ste Pla­vi) , B. Ža­lac (RBA)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.