UBERU U FRAN­CU­SKOJ

KAZ­NA OD 800.000 EURA

Poslovni Dnevnik - - Svijet -

Sud u Pa­ri­zu kaz­nio je ame­rič­ku kom­pa­ni­ju Uber Pop sa 800.000 eura za po­kre­ta­nje “ne­le­gal­nog obli­ka pri­je­vo­za” put­ni­ka. Kaž­nje­na su i dva čla­na upra­ve zbog po­kre­ta­nja ne­za­ko­ni­te us­lu­ge pri­je­vo­za i ko­ri­šte­nja ne­pro­fe­si­onal­nih vo­za­ča. UberPOP je pri­su­tan u Pa­ri­zu od 2011. i pro­ši­rio se i u dru­ge gra­do­ve, pa je po­veo prav­nu bit­ku za svoj sta­tus. Na­ime, pre­ma fran­cu­skom za­ko­nu iz 2014. ne­re­gis­tri­ra­nim vo­za­či­ma za­bra­nje­no je pre­vo­zi­ti kli­jen­te. Uber to os­po­ra­va. Na­vo­di da je za­kon ne­ja­san i u su­prot­nos­ti sa slo­bo­dom pos­lo­va­nja. Ipak, Uber je sus­pen­di­rao ni­sko­bu­džet­nu us­lu­gu u Fran­cu­skoj ka­ko bi ri­je­šio prav­ni spor, ali i pre­ki­nuo, po­ne­kad na­sil­ne, su­ko­be s tak­sis­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.