im­pre­ssum

Poslovni Dnevnik - - Komentari&Analize -

IZ­DA­VAČ Ve­čer­nji list d.o.o., Ore­ško­vi­će­va 6H/1, Zagreb te­le­fon 01 63 00 756, te­le­faks 01 63 26 060

IZ­VR­Š­NA UREDNICA Di­ja­na Su­ton GLAVNO UREDNIŠTVO Ma­ri­na Bi­luš, Bo­ri­vo­je Dok­ler, Ti­na La­kić (web)

UPRA­VA An­drea Bo­ro­šić, pred­sjed­ni­ca Upra­ve Mi­ro Ma­uhar, član Upra­ve

PRO­DA­JA OGLA­SA I STRATEŠKIH PRO­JE­KA­TA Jas­na Bi­bić, di­rek­to­ri­ca te­le­fon 01 63 26 016; e-ma­il: ogla­si@pos­lov­ni.hr

STYRIA INTERNATIONAL An­drea Bo­ro­šić, Bo­ris Trup­če­vić

PRETPLATA Informacije 01 63 26 021 Rek­la­ma­ci­je 01 64 31 700, e-ma­il: pretplata@pos­lov­ni.hr

KON­TAKT ZA ČI­TA­TE­LJE e-ma­il: re­dak­ci­ja@pos­lov­ni.hr TISAK Ti­ska­ra Zagreb, Radnička ces­ta bb, 10000 Zagreb, HR Pos­lov­nid­nev­nik je član Hr­vat­skog vi­je­ća za me­di­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.