PRI­JA­VE DORH-U

FRA­NAK POD­NIO

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Udru­ga Fra­nak pod­ni­je­la je Dr­žav­nom od­vjet­niš­tvu (DORH) pre­kr­šaj­ne pri­ja­ve pro­tiv osam ba­na­ka zbog kr­še­nja odre­da­ba Za­ko­na o po­tro­šač­kom kre­di­ti­ra­nju. Pri­jav­lje­ne su ban­ke ko­je su tu­že­ne u ko­lek­tiv­nom sud­skom pro­ce­su jer ni­ti jed­na od njih ni­je do 1. trav­nja 2014. go­di­ne s duž­ni­ci­ma ugo­vo­ri­la fik­s­ni i pro­mje­nji­vi dio ka­ma­te te raz­dob­lja pro­mje­na ka­ma­ta. Pri­tom se ra­di o svim vr­sta­ma kre­di­ta, dak­le u švi­car­skim fran­ci­ma, u euri­ma i ku­na­ma. “Bu­du­ći da ban­ke to ni­su ugo­vo­ri­le, duž­ni­ci su po­kre­nu­li svo­je pre­kr­šaj­ne pos­tup­ke i do­sad je do­ne­se­no ne­ko­li­ko de­se­ta­ka ne­pra­vo­moć­nih pre­su­da, ko­ji­ma se ban­ke kaž­nja­va­ju od 80 do 100 ti­su­ća ku­na, a pred­sjed­ni­ci upra­va tih ba­na­ka od 10 do 12 ti­su­ća ku­na”, re­kao je Go­ran Alek­sić, glav­ni ko­or­di­na­tor Udru­ge Fra­nak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.