ZA SVE LOBISTE U EU

OBVEZAN PRO­GRAM

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na ra­zi­ni Eu­rop­ske ko­mi­si­je po­čet­kom lip­nja za­vr­ši­lo je tro­mje­seč­no jav­no sa­vje­to­va­nje svih za­in­te­re­si­ra­nih stra­na o učin­ko­vi­tos­ti pos­to­je­ćeg re­gis­tra tran­s­pa­rent­nos­ti za or­ga­ni­za­ci­je i sa­mo­za­pos­le­ne oso­be ko­je su­dje­lu­ju u obli­ko­va­nju i pro­ved­bi po­li­ti­ka EU-a, ko­lok­vi­jal­no lo­bis­ti­ma, ko­ji bi ubu­du­će sve ak­tiv­nos­ti lo­bi­ra­nja u Eu­rop­skom par­la­men­tu, Vi­je­ću Eu­rop­ske uni­je i Eu­rop­ske ko­mi­si­je (EK) mo­ra­li ra­di­ti te­me­ljem obvez­nog pro­gra­ma. Jav­nu ras­pra­vu o po­bolj­ša­nju re­gis­tra lo­bis­ta u EU u ko­jem je oko 7000 re­gis­tri­ra­nih lo­bis­tič­kih sku­pi­na, u ožuj­ku je pred­lo­žio pot­pred­sjed­nik EK-a Frans Tim­mer­mans. Na­ime, EK se obve­za­la po­ve­ća­ti tran­s­pa­rent­nost u od­no­su na vlas­ti­ti na­čin ra­da, te op­će­ni­to na do­no­še­nje od­lu­ka na ra­zi­ni EU-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.