KO­LI­KO FARMACEUTI DAJU LIJEČNICIMA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Naj­kas­ni­je do 30. lip­nja 25 ino­va­tiv­nih far­ma­ce­ut­skih kom­pa­ni­ja ko­je pos­lu­ju u Hr­vat­skoj pr­vi put će na svo­jim in­ter­net­skim stran­ci­ma obja­vi­ti ime­na li­ječ­ni­ka i zdrav­s­tve­nih us­ta­no­va te po­dat­ke o tzv. nov­ča­nim pri­je­no­si­ma vri­jed­nos­ti u nji­ho­vu ko­rist ti­je­kom proš­le go­di­ne. To uklju­ču­je iz­no­se do­na­ci­ja i spon­zor­sta­va, nak­na­da za us­lu­ge pre­da­va­nja, te po­dat­ke o pla­će­nim put­nim tro­ško­vi­ma, smje­šta­ju i ko­ti­za­ci­ji za su­dje­lo­va­nje na struč­nim sku­po­vi­ma i kon­gre­si­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.