US­PJEH ZL OSIJEK RAS­TE NA RYANAIRU, A OČE­KU­JE SE I TRADE AIR

Ru­še re­kor­de La­ni je pre­ko osječ­kog ae­ro­dro­ma proš­lo 30.000 put­ni­ka u vi­še od 1900 po­lje­ta­nja i sli­je­ta­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DARKO BIČAK

Zrač­na luka Osijek po­s­ljed­njih go­di­nu da­na bi­lje­ži ve­li­ki rast pro­met, za što je u naj­ve­ćoj mje­ri zas­lu­žan do­la­zak naj­poz­na­ti­jeg svjet­skog lowcost zrač­nog pri­je­voz­ni­ka Rya­na­ir.

La­ni je pre­ko osječ­kog ae­ro­dro­ma proš­lo 30 ti­su­ća put­ni­ka, što je se­dam pos­to vi­še ne­go u 2014. i naj­vi­še u po­s­ljed­njih 25 go­di­na. Broj zra­ko­plov­nih ope­ra­ci­ja je bio 1900 ili 25 pos­to ve­ći ne­go u go­di­ni pri­je. Za ovu go­di­nu oče­ku­ju dalj­ni­ji rast jer bi od sr­p­nja iz Osi­je­ka tre­bao le­tje­ti Trade Air, za što je ugo­vor pot­pi­san proš­log tjed­na.

Ka­ko objaš­nja­va Do­ma­goj Ma­ri­nić, di­rek­tor ZL Osijek, taj je aerodrom u pr­vih pet mje­se­ci 2016. go­di­ne os­tva­rio is­ti pro­met put­ni­ka i zra­ko­plo­va kao i proš­le go­di­ne. “Rya­na­ir či­ni u raz­dob­lju do sre­di­ne go­di­ne naj­ve­ći dio pro­me­ta. No, na­kon što i Trade Air po­kre­ne svo­je li­ni­je po­čet­kom sr­p­nja, to će se pro­mi­je­ni­ti. Tre­nu­tač­no sa Zrač­ne lu­ke Osijek pro­me­tu­ju Rya­na­ir, Cro­atia Air­li­nes i Trade Air. Des­ti­na­ci­je na ko­je se le­ti di­rek­t­no su Lon­don, Za­greb, Pu­la, Ri­je­ka, Split i Du­brov­nik. Ra­do is­ti­če­mo mo­guć­nost kup­nje ka­ra­ta pre­ko Cro­atia Air­li­ne­sa iz Osi­je­ka za vi­še od 10 europ­skih des­ti­na­ci­ja. Iz Osi­je­ka se mo­že ići s krat­kim tran­sfe­rom u Za­gre­bu za Am­s­ter­dam, Mün­c­hen, Beč, Co­pen­ha­gen, Pa­riz, Fran­k­furt, Lon­don He­at­hrow i u mno­ge dru­ge des­ti­na­ci­je”, ka­že Ma­ri­nić.

Iako is­ti­če da bi u idu­ćem raz­dob­lju tre­bao pa­da­ti udjel Ryna­ira u njihovim ope­ra­ci­ja­ma, naj­av­lje­no je da će taj ‘lowcos­ter’ u Osijek le­tje­ti i pre­ko zi­me.

D. J. PIXSELL

Ve­ći­nu put­ni­ka pre­ve­zao je Rya­na­ir

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.