Kon­čar pro­dan, a Ba­del 1862 žr­tva po­li­tič­ke sa­pu­ni­ce

Od­go­da? Po­li­tič­ka si­tu­aci­ja mo­gla bi iz­nje­di­ri­ti vi­še­mje­seč­nu od­go­du. Po­s­lje­di­ca? Tuž­be

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Vla­da je proš­lo­ga tjed­na eks­pres­no pro­da­la dr­žav­ni udjel u Kon­ča­ru, ho­tel na Kor­ču­li i pot­pi­sa­la ugo­vo­re za is­tra­ži­va­nje naf­te i pli­na na kop­nu, no Ba­del 1862 os­ta­vi­la je na če­ka­nju. I sve to una­toč či­nje­ni­ci da su in­te­res za kup­nju is­ka­za­la če­ti­ri mo­gu­ća stra­te­ška part­ne­ra te da tvrt­ka no­vac tre­ba što pri­je ka­ko bi za­vr­ši­la res­truk­tu­ri­ra­nje i po­kre­nu­la ra­zvoj­ne pro­jek­te.

Umjes­to od­lu­ke o kup­cu, Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva for­mi­ra­lo je me­đu­re­sor­no po­vje­rens­tvo. Ono je dvi­je sjed­ni­ce po­tro­ši­lo u tra­že­nju mo­de­la ko­ji bi Ba­de­lu mo­gao jam­čiBa­del ti bu­duć­nost, no još ne­ma za­ja ključ­nog pri­jed­lo­ga tko bi od po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca druš­tvo mo­gao po­ves­ti u eks­pan­zi­ju, doz­na­je­mo od jed­nog čla­na.

Od usva­ja­nja pla­na res­truk­tu­ri­ra­nja u trav­nju 2013. Ba­del je, is­ti­če naš su­go­vor­nik, uči­nio ja­ko pu­no na kon­so­li­di­ra­nju pos­lo­va­nja, no zbog go­le­mog fi­nan­cij­skog ute­ga iz proš­los­ti nu­žan mu je stra­te­ški part­ner. Po­vje­rens­tvo je, doz­na­je­mo, u dvoj­bi bi li i ko­li­ki udjel u vlas­nič­kom pa­ke­tu tre­ba­la mo­žda za­dr­ža­ti dr­ža­va, od­nos­no no­vac do­bi­ven od stra­te­škog part­ne­ra u ci­je­los­ti us­mje­ri­ti na na­mi­re­nje du­go­va uz do­go­vo­re­ni di­skont ili ga ulo­ži­ti u pro­jek­te za ja­ča­nje pro­izvod­nje. Dr­ža­vi ni­je cilj da ključ za od­lu­ku bu­de sa­mo po­nu­đe­ni iz­nos, važ­ni­je je du­go­roč­no za­dr­ža­va­nje dje­lat­nos­ti uz po­ve­ća­nje pro­izvod­nje i za­pos­le­nos­ti. U toj se toč­ki, iz­no­si, skri­va jed­na od mo­gu­ćih zam­ki ko- ta­ko­đer us­po­ra­va od­lu­ku po­vje­rens­tva. Iz ne­kih se po­nu­da iščitava da bi kup­ci otvo­ri­li sebi pros­tor na tr­ži­šti­ma gdje Ba­del već pos­lu­je, a ni slova ne­ma o ekspanziji Ba­de­lo­va asor­ti­ma­na na njihovim tr­ži­šti­ma. Tri ili pet go­di­na br­zo is­cu­re i tre­ba po­zor­no odvag­nu­ti tko jam­či du­go­roč­nost. U kom­pa­ni­ji su volj­ni tek nes­luž­be­no re­ći da su eva­lu­aci­ju svih po­nu­da, od­nos­no naj­bo­lje rje­še­nje za tvrt­ku, pre­zen­ti­ra­li Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva. No, stra­hu­ju da bi po­li­tič­ka si­tu­aci­ja mo­gla iz­nje­di­ri­ti vi­še­mje­seč­nu od­go­du, a po­s­lje­di­ca bi mo­gli bi­ti prav­ni ri­zi­ci i tuž­be ra­di nak­na­de tro­ško­va.

IZ NE­KIH SE PO­NU­DA IŠČITAVA DA KUP­CI SEBI OTVA­RA­JU PROS­TOR NA BADELOVIM TR­ŽI­ŠTI­MA, NO NI SLOVA O EKSPANZIJI BADELA NA NJIHOVIM TR­ŽI­ŠTI­MA

4. put po­ku­ša­va do stra­te­škog part­ne­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.