Ima­mo 40 no­vih ho­te­la, no i da­lje nas za­obi­la­ze svjet­ski ula­ga­či

Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma tvr­di: Na dje­lu ula­gač­ki bo­om. Kon­zul­tan­ti spu­šta­ju lop­tu na zem­lju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK marija.crnjak@pos­lov­ni.hr

Dr­ža­va ne us­pi­je­va po­nu­di­ti ne­ak­tiv­nu imo­vi­nu za pro­jek­te do­da­ne vri­jed­nos­ti, a i re­ali­za­ci­ja je us­po­re­na, ka­že Si­ni­ša To­pa­lo­vić

Ove go­di­ne u Hr­vat­skoj se naj­av­lju­je otva­ra­nje 40 no­vih i no­vo­ob­nov­lje­nih ho­te­la, kam­po­va, tu­ris­tič­kih na­se­lja i apar­t­ho­te­la, a me­đu naj­ve­ćim ula­ga­či­ma su Ma­is­tra, Va­la­mar, La­gu­na No­vi­grad, Sun­ča­ni Hvar, ali i rap­ski Im­pe­ri­al te crik­ve­nič­ki Ja­dran. U Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma is­ti­ču da je ri­ječ o inves­ti­cij­s­klom bo­omu ko­ji po­ka­zu­je da su inves­ti­to­ri pre­poz­na­li zna­čaj stra­te­škog ra­zvo­ja tu­riz­ma u Hr­vat­skoj, dok kon­zul­tan­ti is­ti­ču ka­ko Hr­vat­ska mo­ra još mno­go ra­di­ti na priv­la­če­nju no­vih i stra­nih inves­ti­ci­ja, ključ­nih za ra­zvoj i rast kon­ku­rent­nos­ti hr­vat­sko­ga tu­riz­ma.

Na Kvar­ne­ru je proš­lo­ga tjed­na otvo­ren re­no­vi­ra­ni ho­tel Pa­do­va rap­skog Im­pe­ri­ala (4*), što je jed­no od naj­ve­ćih ula­ga­nja na Ra­bu po­s­ljed­njih go­di­na. Vri­jed­nost ra­do­va bi­la je 8,5 mi­li­ju­na eura. Ja­dran je po­di­gao ka­te­go­ri­je ho­te­la Omo­ri­ka na 4 zvjez­di­ce, a biv­ši ho­tel Va­ra­ždin, da­nas ho­tel Ka­ta­ri­na, po­dig­nut je na 4 zvjez­di­ce te je naj­ve­ća ovo­go­diš­nja inves­ti­ci­ja Ja­dra­na, dok ukup­na inves­ti­ci­ja iz­no­si 22,2 mi­li­ju­na ku­na. U Is­tri Ma­is­tra gra­di ho­tel Ama­rin (4*) sa 280 je­di­ni­ca. Ma­is­tra do­dat­no inves­ti­ra u svo­je kam­po­ve, kao i Are­na­tu­rist, ko­ji ula­že u po­bolj­ša­nje go­to­vo svih smje­štaj­nih obje­ka­ta. Ne­dav­no je otvo­ren bo­utique ho­tel Ri­val­ma­re u No­vi­gra­du, inves­ti­ci­ja vri­jed­na 15 mi­li­ju­na ku­na. La­gu­na No­vi­grad (Ami­ness) gra­di Fa­mily vil­la­ge sa 50 mo­bil­nih ku­ći­ca, a inves­ti­ci­ja je vri­jed­na 10 mi­li­ju­na ku­na. U Du­bro­vač­ko­ne­re­tvan­skoj žu­pa­ni­ji Ho­tel Bel­le­vue u Ore­bi­ću kom­plet­no je ob­nov­ljen i sve­ča­no otvo­ren proš­lo­ga vi­ken­da. Va­la­mar Ri­vi­era po­di­že ka­te­go­ri­ju Kam­pa Lan­ter­na Tar (4*), pro­ši­ru­je po­nu­du glam­ping ša­to­ra, ure­đu­je vo­de­ni park za dje­cu, no­vo te­mat­sko na­se­lje mo­bil­nih ku­ći­ca, vanj­ske ba­ze­ne te pla­že.

“Kon­ti­nu­ira­ni po­da­ci o ras­tu tu­ris­tič­ko­ga pro­me­ta i po­troš­nje tu­ris­ta po­ka­za­telj su inves­ti­to­ri­ma da je Hr­vat­ska atrak­tiv­na zem­lja za ula­ga­nja, a na na­ma je da kva­li­tet­nim us­mje­ra­va­njem mar­ke­tin­ga, pro­mo­ci­je i bren­di­ra­nja osi­gu­ra­mo da Hr­vat­ska bu­de još priv­lač­ni­ja“, na­gla­sio je mi­nis­tar tu­riz­ma An­ton Kli­man.

Iako se sla­že da Hr­vat­ska iz­a­zi­va sve ve­ći in­te­res ho­tel­skih bren­do­va, kon­zul­tan­ti­ca Ve­dra­na Li­kan is­ti­če ka­ko još ja­ko ne­dos­ta­je stra­ni ka­pi­tal, ko­ji bi pri­vuk­la jas­na strategija des­ti­na­ci­ja te bo­lja ure­đe­nost sus­ta­va, od uprav­lja­nja zem­lji­štom na­da­lje.

“U ovom tre­nut­ku pos­to­je ar­gu­men­ti za po­rast po­traž­nje za tu­ris­tič­kim smje­šta­jem i pra­te­ćim sa­dr­ža­ji­ma, oso­bi­to sa stra­nih tr­ži­šta, te ras­tu ku­pov­na moć na do­ma­ćem tr­ži­štu i za­poš­lja­va­nje. Po­volj­ni su uvje­ti fi­nan­ci­ra­nja te rast Hr­vat­ske kao auto­des­ti­na­ci­je. U hr­vat­skom se tu­riz­mu, me­đu­tim, pre­vi­še to­ga i da­lje te­me­lji na slu­čaj­nos­ti, a ma­nje na stra­te­gi­ji, uz iz­nim­ke ne­kih des­ti­na­ci­ja ili re­gi­ja po­put Is­tre”, ka­že Li­kan.

Zbog to­ga stra­te­gi­ju broj­nih des­ti­na­ci­ja kro­je ho­tel­ske ku­će, što je do­bro sa­mo kad su one u skla­du s ci­lje­vi­ma des­ti­na­ci­ja. Li­kan is­ti­če ka­ko ve­lik broj inves­ti­to­ra u Hr­vat­skoj tra­ži pri­li­ke za ula­ga­nje u luksuzne rezidencije, što je ve­li­ka pri­li­ka za tu­ri­zam ko­ju Hr­vat­ska ne bi smje­la pro­pus­ti­ti.

Si­ni­ša To­pa­lov i ć iz Horwath HTL-a sma­tra ka­ko bi di­na­mi­ka po­di­za­nja kva­li­te­te smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta tre­ba­la bi­ti pu­no snaž­ni­ja, po­se­bi­ce u seg­men­tu gre­en­fi­eld inves­ti­ci­ja, s ob­zi­rom na do­bre pos­lov­ne re­zul­ta­te pro­tek­lih go­di­na.

“Šte­ta što je ri­ječ uglav­nom o pos­to­je­ćim igra­či­ma u sek­to­ru. Po­ten­ci­jal ula­ga­nja u Hr­vat­sku još ni­je me­đu­na­rod­no pre­poz­nat u mje­ri da se pr­vok­las­ni svjet­ski inves­ti­to­ri od­lu­če za ula­ga­nja. To­me pri­do­no­si i dr­ža­va jer još ne us­pi­je­va po­nu­di­ti ne­ak­tiv­nu imo­vi­nu za ve­li­ke pro­jek­te do­da­ne vri­jed­nos­ti, a pro­ces pla­ni­ra­nja i re­ali­za­ci­je pro­je­ka­ta čes­to je znat­no us­po­ren zbog spo­ros­ti i ne­efi­kas­nos­ti jav­no­ga apa­ra­ta”, za­klju­ču­je To­pa­lo­vić.

ULA­GA­ČE U HR­VAT­SKOJ ZANIMAJU LUKSUZNE REZIDENCIJE Ve­dra­na Li­kan kon­zul­tan­ti­ca

Ho­tel Bel­le­vue u Ore­bi­ću kom­plet­no je ob­nov­ljen; Ma­is­tra gra­di ho­tel Ama­rin

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.