Tvrt­ka­ma 35 mil. eura

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Eu­rop­ska

ban­ka za ob­no­vu i ra­zvoj (EBRD) i Ra­if­fe­isen Le­asing pot­pi­sa­li su kre­dit­nu li­ni­ju od 35 mil. eura za fi­nan­ci­ra­nje ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva, obja­vi­le su u pe­tak te dvi­je ins­ti­tu­ci­je. “Ši­re­nje pos­lo­va­nja Ra­if­fe­isen Le­asin­ga uve­li­ke se te­me­lji na ja­ča­nju le­asing ak­tiv­nos­ti u seg­men­tu mi­kro, ma­lih i sred­njih po­du­ze­ća. Iako ma­la i sred­nja privatna po­du­ze­ća čine okos­ni­cu hr­vat­sko­ga gos­po­dar­stva, čes­to se su­oča­va­ju s te­ško­ća­ma u pris­tu­pu sred­stvi­ma. U mno­gim slu­ča­je­vi­ma le­asing nu­di prik­lad­nu al­ter­na­ti­vu kla­sič­nom kre­dit­nom fi­nan­ci­ra­nju, iako je ko­ri­šte­nje le­asin­ga na hr­vat­skom tr­ži­štu i da­lje is­pod pro­sje­ka EUa”, is­ti­ču iz EBRDa i Ra­if­fe­isen Le­asin­ga. Ri­ječ je o pe­toj tran­sak­ci­ji iz­me­đu EBRDa i Ra­if­fe­isen Le­asin­ga.

Ra­if­fe­isen Le­asing i EBRD za ma­le po­du­zet­ni­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.