Bez pos­la 232.327 oso­ba

Svi­banj­ski sal­do

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pot­kraj

svib­nja re­gis­tri­ra­no je 232.327 ne­za­pos­le­nih, što je 22.264 oso­be ili 8,7% ma­nje u od­no­su na tra­vanj, či­me je če­t­vr­ti mje­sec za­re­dom za­bi­lje­žen pad bro­ja ne­za­pos­le­nih na mje­seč­noj ra­zi­ni, po­ka­zu­ju u pe­tak objav­lje­ni po­dat­ci Hr­vat­skog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje (HZZ). U od­no­su na svi­banj proš­le go­di­ne broj ne­za­pos­le­nih bio je ma­nji 15,6% ili 43.054 oso­be. Ukup­no je ti­je­kom svib­nja iz evi­den­ci­je ne­za­pos­le­nih iz­aš­lo 37.247 oso­ba, što je 1,9% ma­nje ne­go u svib­nju proš­le go­di­ne. Od to­ga su za­pos­le­ne 27.974 oso­be, i to njih 25.328 ili 90,5% pos­to na te­me­lju zas­ni­va­nja rad­no­ga od­no­sa, naj­češ­će u ugos­ti­telj­stvu i tu­riz­mu. U evi­den­ci­ju ne­za­pos­le­nih no­vo­pri­jav­lje­ne su ukup­no 14.983 oso­ba, što je 7,9 pos­to ma­nje ne­go go­di­nu ra­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.