Naj­su­vre­me­ni­ja Si­ka tehnologija u Got­t­hard tu­ne­lu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Služ­be­no otvo­re­nje naj­du­žeg že­ljez­nič­kog tu­ne­la na svi­je­tu odr­ža­no je 1. lip­nja. Ključ­nu ulo­gu u us­pješ­noj iz­grad­nji jed­nog od europ­skih naj­važ­ni­jih in­fras­truk­tur­nih pro­je­ka­ta odi­gra­la je Si­ka sa svo­jom teh­no­lo­gi­jom i struč­noš­ću u iz­grad­nji me­ga­pro­je­ka­ta.

Ne­iz­mjer­no vi­so­ki zah­tje­vi kva­li­te­te is­pu­nje­ni su upo­tre­bom Si­ka traj­nih rje­še­nja. Ba­za tu­ne­la Got­t­hard tu­ne­la u Švi­car­skoj du­ga je čak 57 km te pred­stav­lja no­vi­tet i iz­van­red­no pos­tig­nu­će u iz­grad­nji tu­ne­la.

To je naj­du­lji že­ljez­nič­ki tu­nel na svi­je­tu, ko­ji se gra­dio 17 go­di­na i ko­štao je 11 mi­li­jar­di eura. No­vi že­ljez­nič­ki dio skra­ti­ti će vri­je­me pu­to­va­nja za te­ret­ne i mo­der­ne vla­ko­ve na re­la­ci­ji od Züric­ha do Mi­la­na za oko je­dan sat. Put­nič­ki vlak tu­ne­lom će vo­zi­ti sa­mo 20ak mi­nu­ta, a br­zi­na će mu iz­no­si­ti 250 km/h.

Po­uz­da­nost i du­go­vječ­nost iz­gra­đe­na Si­ka zna­njem i teh­no­lo­gi­jom

Si­ka tehnologija je ide­al­na za ovaj po­du­hvat jer je inves­ti­tor zah­ti­je­vao iz­nim­no dug vi­jek tra­ja­nja, ti­je­kom ko­jeg ne­će bi­ti po­treb­no zna­čaj­ni­je odr­ža­va­nje be­to­na i sus­ta­va hi­dro­izo­la­ci­je.

Ti­je­kom raz­ra­de pro­jek­t­nog ela­bo­ra­ta, Si­ka je u pot­pu­nos­ti is­pu­ni­la sve vi­so­ke stan­dar­de i naj­stro­že zahtjeve. No­vo­ra­zvi­je­ni pro­izvo­di pod­vrg­nu­ti su ri­go­roz­nim prak­tič­nim is­pi­ti­va­nji­ma u služ­be­nim la­bo­ra­to­ri­ji­ma, pri­je ma­sov­ne pro­izvod­nje i pri­mje­ne. Mlaz­ni be­ton vi­so­ke vri­jed­nos­ti ko­ji se ko­ris­tio za pot­po­ru tu­nel­skog is­ko­pa slu­žio je kao pod­lo­ga za Si­ka­plan i Sar­na­fil vo­do­ne­pro­pus­ne mem­bra­ne. Za­tim je iz­ve­de­na be­ton­ska oblo­ga sa Si­ka do­da­ci­ma za be­to­ne, ka­ko bi se pos­ti­gao vi­sok stu­panj pre­ciz­nos­ti po­tre­ban za ge­ome­tri­ju po­vr­ši­ne tu­ne­la.

Mi­le­nij­ski pro­jekt za Si­ka-u

I za Si­kau Got­t­hard pro­jekt pred­stav­lja zna­ča­jan re­kord u sva­kom smis­lu. Od po­čet­ka ini­ci­jal­nih is­pi­ti­va­nja 1992. go­di­ne, Si­ka za­pos­le­ni­ci odra­di­li su vi­še od 210.000 sa­ti na ovom je­dins­tve­nom pro­jek­tu.

Oko 20.000 to­na do­da­ta­ka za be­to­ne ko­ri­šte­no je za ra­do­ve be­to­ni­ra­nja. Tu­nel je iz­o­li­ran s 3,3 mi­li­ju­na m² Si­ka­plan i Sar­na­fil mem­bra­na ot­pri­li­ke ve­li­či­ne 330 no­go­met­nih igra­li­šta. Ukup­no je na gra­di­li­šte do­ve­ze­no oko 40.000 to­na raz­li­či­tih Si­ka pro­izvo­da, što je ek­vi­va­lent 1.700 te­ret­nih va­go­na.

SI­KA – pro­fil tvrt­ke

Po­du­ze­će SI­KA CRO­ATIA d.o.o. os­no­va­no je 1999.g. kao tvrt­ka kćer švi­car­skog kon­cer­na Si­ka, iako su pro­izvo­di Si­ka pri­sut­ni na ovim pros­to­ri­ma još od sre­di­ne 20. sto­lje­ća.

Važ­no je is­tak­nu­ti da je i na lo­kal­nom ni­vou Si­ka zna­čaj­no zas­tup­lje­na na ve­li­kim pri­vat­nim i jav­nim pro­jek­ti­ma, kao npr. iz­grad­nji zrač­nih luka u Za­gre­bu i Du­brov­ni­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.