Ho­će li To­pli­ca Spa­so­je­vić spa­si­ti po­sr­nu­lu Ga­le­ni­ku?

Po­sred­nik Sr­p­ski po­du­zet­nik iz Lon­do­na do­vo­di inves­ti­cij­ski fond da pre­uz­me far­ma­ce­ut­sku tvrt­ku

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Inves­ti­cij­ski fond Frontier, os­no­van u Lon­do­nu 2004. go­di­ne, is­klju­či­vo je ori­jen­ti­ran na ak­vi­zi­ci­je u far­ma­ce­ut­skoj in­dus­tri­ji

Sr­p­ski po­du­zet­nik To­pli­ca Spa­so­je­vić do­veo je kup­ca za Ga­le­ni­ku, ko­joj dr­ža­va tra­ži stra­te­škog part­ne­ra. Ri­ječ je o lon­don­skom inves­ti­cij­skom fon­du Frontier, ko­ji će dru­gi put po­ku­ša­ti pre­uze­ti po­sr­nu­lu dr­žav­nu far­ma­ce­ut­sku kom­pa­ni­ju.

To­pli­ca Spa­so­je­vić, vlas­nik ITM Gro­upa, u po­hod na Ga­le­ni­ku kao po­ten­ci­jal­ne kup­ce do­vo­di svo­je vr­lo bli­ske pri­ja­te­lje, pi­še Blic.

Ka­ko doz­na­je list, taj sr­p­ski po­du­zet­nik oba­vi­jes­tio je svo­je poz­na­ni­ke ko­ji su ključ­ni lju­di u Fron­ti­eru da je Ga­le­ni­ka na prodaju i da je za nje­nu kupovinu za­in­te­re­so­va­no ne­ko­li­ko ve­ćih igra­ča.

Pri­ja­telj­ske ve­ze

Ta­ko je Spa­so­je­vić u Ga­le­ni­ku do­veo če­t­vr­tu kom­pa­ni­ju ko­ja ot­ku­pi­la do­ku­men­ta­ci­ju za pre­uzi­ma­nje 25 pos­to ze­mun­ske tvor­ni­ce.

“Da ni­je bi­lo To­pli­ce, Frontier vr­lo vje­ro­vat­no ne bi ni do­šao u Ga­le­ni­ku. Spa­so­je­vić je bio glav­na spo­na, oba­vi­jes­tio ih je da je Ga­le­ni­ka po­nov­no na prodaju i do­veo u Ze­mun. On je s jed­nim od ključ­nih lju­di u tom fon­du, ko­ji do­no­si od­lu­ke o ak­vi­zi­ci­ja­ma po ci­je­lom svi­je­tu, u vr­lo bli­skim pri­vat­nim ve­za­ma. Ni­su to pos­lov­na poz­nans­tva, pri­je bi se mo­glo re­ći da su bli­ske pri­ja­telj­ske ve­ze, mo­žda čak i rod­bin­ske. A ri­ječ je o vr­lo ugled­nom pos­lov­nom čo­vje­ku ko­ji je do­ne­dav­no pred­stav­ljao jed­nu od naj­ve­ćih svjet­skih fi­nan­cij­skih or­ga­ni­za­ci­ja”, ot­kri­va ne­ime­no­va­ni izvor Bli­ca.

“Os­nov­ni za­da­tak sva­kog pos­lov­nog čo­vje­ka je da po­mog­ne svo­joj zem­lji i da do­ve­de oz­bilj­ne kom­pa­ni­je ko­je bi mo­gle po­mo­ći sr­p­skom gos­po­dar­stvu”, iz­ja­vio je To­pli­ca Spa­so­je­vić. Frontier je za kupovinu Galenike bio za­in­te-

FRONTIER JE ZA KUPOVINU GALENIKE BIO ZAINTERESIRAN I 2013. GO­DI­NE, ALI JE ODUSTAO ZBOG NEPOVOLJNIH UVJE­TA

re­si­ran i 2013., ka­da je vla­da ras­pi­sa­la na­tje­čaj za prodaju. Me­na­dže­ri lon­don­skog fon­da de­talj­no su češ­lja­li pos­lo­va­nje far­ma­ce­ut­ske tvrt­ke, ali su na kra­ju zbog nepovoljnih uvje­ta ipak odustali od ku­po­vi­ne. I ta­da ih je u Sr­bi­ju do­veo To­pli­ca Spa­so­je­vić. Frontier je re­gis­tri­ran u Lon­do­nu 2004. go­di­ne, a kom­pa­ni­je ima u SA­Du i Ru­si­ji. Za raz­li­ku od ve­ći­ne inves­ti­cij­skih fon­do­va ko­ji ku­pu­ju tvrt­ke iz raz­li­či­tih sek­to­ra, is­klju­či­vo je ori­jen­ti­ran na far­ma­ce­ut­sku industriju. Na­tje­čaj­nu do­ku­men­ta­ci­ju za kupovinu Galenike ot­ku­pi­le su još tri kom­pa­ni­je, pro­izvo­đa­či li­je­ko­va So­farm iz Bu­gar­ske i Ca­di­la Phar­ma­ce­uti­cals iz In­di­je, kao i inves­ti­cij­ski fond iz Fin­ske KJK Ca­pi­tal.

To­pli­ca Spa­so­je­vić pos­led­njih go­di­na svoj po­sao sve vi­še ši­ri upra­vo u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, gdje s obi­te­lji pro­vo­di dos­ta vre­me­na. Go­di­ne 1992. s ko­le­gom i pri­ja­te­ljem Si­ni­šom Ra­ko­vi­ćem os­no­vao je ITM Gro­up ko­ji je ubr­zo pos­tao jed­na od vo­de­ćih dis­tri­bu­cij­skih kom­pa­ni­ja u ju­go­is­toč­nom di­je­lu Eu­ro­pe. ITM Gro­up za­poš­lja­va 800 dje­lat­ni­ka, ima go­diš­nji obrt od 200 mi­li­ju­na eura sa sto­pom ras­ta od tri pos­to.

Dis­tri­bu­ci­ja rob­nih mar­ki

ITM se, iz­me­đu os­ta­log, ba­vi dis­tri­bu­ci­jom naj­ve­ćih svjet­skih rob­nih mar­ki, bro­ker­skim pos­lo­vi­ma, kon­zul­ta­ci­ja­ma, po­ljo­pri­vred­nim i dru­gim dje­lat­nos­ti­ma. Kom­pa­ni­ja je je­dan od čla­no­va kon­zor­ci­ja os­ni­va­ča TV Ava­la.

Osim u Sr­bi­ji, ITM Gro­up ima tvrt­ke kće­ri u Aus­tri­ji, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, Ru­si­ji, Ma­ke­do­ni­ji, na Ci­pru, u BiH i Cr­noj Go­ri. U iz­bo­ru gos­po­dar­skih no­vi­na­ra i ured­ni­ka iz­a­bran je za Pos­lov­nog čo­vje­ka 2006. go­di­ne u Sr­bi­ji. Ka­da je 2015. Hr­vat­ska na ne­ko­li­ko da­na, zbog ne­kon­tro­li­ra­nog pri­lje­va iz­bje­gli­ca, blo­ki­ra­la gra­ni­cu sa Sr­bi­jim Spa­so­je­vić je iz­ja­vio ka­ko vje­ru­je u oš­tru re­ak­ci­ju sr­p­ske vlas­ti.

PD/FOTOLIA

To­pli­ca Spa­so­je­vić vlas­nik je ITM Gro­upa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.