NASTAJE NO­VA BIH BAN­KA SRED­NJE VE­LI­ČI­NE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Skup­šti­ne di­oni­ča­ra Bor ban­ke i Pri­vred­ne ban­ke Sa­ra­je­vo usvo­ji­li su od­lu­ke o spa­ja­nju ove dvi­je ban­ke či­me će nas­ta­ti snaž­ni­ja ban­ka ko­ja će za­dr­ža­ti na­ziv Pri­vred­na ban­ka Sa­ra­je­vo i či­ja ak­ti­va će iz­no­si­ti oko 400 mi­li­ju­na KM (oko 1,6 ml­rd. ku­na), a ka­pi­tal 56 mi­li­ju­na KM. U za­jed­nič­kom pri­op­će­nju Pri­vred­ne i Bor ban­ke na­vo­di se da će ta no­va do­ma­ća ban­ka sred­nje ve­li­či­ne bi­ti sprem­na iz­dr­ža­ti sve ve­će pri­ti­ske re­gu­la­to­ra, ali i kon­ku­ren­ci­je. Pri­vred­na ban­ka Sa­ra­je­vo će se pri­po­ji­ti Bor banci s pri­je­no­som svo­je imo­vi­ne i obve­za, bez pro­vo­đe­nja pos­tup­ka lik­vi­da­ci­je, a Bor ban­ka će pre­uze­ti pra­va i oba­ve­ze. Cilj ban­ke je do­seg­nu­ti pet od­sto udje­la na tr­ži­štu BiH.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.