CONTINENTAL POČEO GRADITI NO­VU TVORNICU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Nje­mač­ka kom­pa­ni­ja Con­ti­ne­tal u pe­tak je u Su­bo­ti­ci po­če­la iz­grad­nju no­ve tvor­ni­ce za pro­izvod­nju auto­di­je­lo­va u ko­ju će ulo­ži­ti 17 mi­li­ju­na eura. Tvor­ni­ca će bi­ti za­vr­še­na do kra­ja 2018. go­di­ne i za­uzi­mat će 12.000 čče­tvor­nih me­ta­ra, a u njoj će ra­di­ti 500 ra­rad­ni­ka. Con­ti­ne­tal u Su­bo­ti­ci pos­lu­je od 2011. go­di­ne, a sa­da za­poš­lja­va 600 ra­rad­ni­ka ko­ji pro­izvo­de di­je­lo­ve za auto­in­dus­tri­ju u Gos­po­dar­skoj zo­ni Ma­li Baj­mok. Pre­mi­jer Sr­bi­je Aleksandar Vu­čić re­kao je da će vla­da po­dr­ža­ti Continental.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.