SVI­JET NIJEMCI ŽE­LE DA BRITANCI OSTANU DIO EU­ROP­SKE UNI­JE

Strah da os­ta­ju sa­mi s ras­troš­nim juž­nja­ci­ma obli­ku­je nje­mač­ko jav­no mi­je­nje

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

De­ut­s­c­he Wel­le do­no­si is­cr­p­nu ana­li­zu o sta­vo­vi­ma Ni­je­ma­ca o Brexi­tu

Unor­mal­nim okol­nos­ti­ma, nje­mač­ki po­li­ti­ča­ri se ne že­le mi­je­ša­ti u ras­pra­ve u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, pi­še De­ut­s­c­he Wel­le. Bo­je se da bi ta­ko sa­mo oja­ča­li pozicije za­go­vor­ni­ka Brexi­ta zbog ne baš po­zi­tiv­nog miš­lje­nja ko­jeg Britanci ima­ju o Ni­jem­ci­ma. Ali u me­đu­vre­me­nu is­pi­ti- va­nja jav­nog mni­je­nja po­ka­zu­ju ka­ko je od­la­zak Ve­li­ke Bri­ta­ni­je iz EUa ite­ka­ko mo­guć pa se ta­ko i u Ber­li­nu po­či­nje ši­ri­ti odre­đe­na pa­ni­ka. Nje­mač­ka vla­da is­kre­no želi da Britanci ostanu. Pot­pred­sjed­nik vla­de Sig­mar Ga­bri­el je po­čet­kom mje­se­ca upo­zo­rio na “dra­ma­tič­ne” gos­po­dar­ske i po­li­tič­ke po­s­lje­di­ce za obje stra­ne ako bi Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja pres­ta­la bi­ti čla­ni­com Uni­je.

Že­le ih u Uni­ji

Kan­ce­lar­ka Merkel je po­ku­ša­la po­zi­tiv­nim sta­ja­li­štem i rek­la da bi “osob­no že­lje­la da Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja os­ta­ne di­je­lom Eu­rop­ske Uni­je.” Nje­mač­ki eu- rop­ski zas­tup­nik stran­ke CDU Da­vid McAl­lis­ter ko­ji po­sje­du­je i bri­tan­sko dr­žav­ljans­tvo je za DW iz­nio svo­ja raz­miš­lja­nja: “Eu­rop­ska uni­ja bez Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva sva­ka­ko ne bi bi­la bo­lja Eu­rop­ska uni­ja. Britanci su tra­di­ci­onal­no po­kre­tač­ka sna­ga u pi­ta­nji­ma je­dins­tve­nog tr­ži­šta i slo­bod­ne tr­go­vi­ne. Po­sje­du­ju iz­u­zet­nu di­plo­mat­sku službu i ima­ju vr­lo snaž­nu oru­ža­nu si­lu. Sve su to od­lič­ni ar­gu­men­ti da Uje­di­nje­no Kra­ljev­s­tvo os­ta­ne u EU.” Oso­bi­to gra­đa­ni Nje-

MERKEL JE U NIZU VAŽNIH PI­TA­NJA VR­LO BLISKA CAMERONU - PO­PUT UKIDANJA TRŽIŠNIH PREPREKA I POŠTIVANJA GRANICA DR­ŽAV­NOG PRO­RA­ČU­NA

mač­ke že­le da Britanci ostanu u Uni­ji: u trav­nju je na na­log DWa agen­ci­ja in­fra­tes­t­di­map is­pi­ta­la miš­lje­nje jav­nos­ti i čak 78% upi­ta­nih želi os­ta­nak Bri­ta­na­ca. To je naj­ve­ći broj za­go­vor­ni­ka os­tan­ka u pet ze­ma­lja Eu­rop­ske uni­je uklju­ču­ju­ći i sa­mu Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju.

Vla­da­ju­ća Kon­zer­va­tiv­na stran­ka u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji je do­du­še po­di­je­lje­na ka­da je ri­ječ o os­tan­ku u EU, ali u toj stran­ci se osje­ća i mno­go sim­pa­ti­ja za kan­ce­lar­ku An­ge­lu Merkel i za či­ta­vu Nje­mač­ku. Mar­tin Cal­la­nan, biv­ši pred­sjed­nik klu­ba zas­tup­ni­ka Europ­skih kon­zer­va­ti­va­ca u EP nas je pod­sje­tio: “Merkel je u či­ta­vom nizu važnih pi­ta­nja vr­lo bliska Cameronu. U gos­po­dar­skim pi­ta­nji­ma, ka­da je ri­ječ o uki­da­nju tržišnih prepreka, ali i u stro­gom po­šti­va­nju granica dr­žav­nog pro­ra­ču­na. Bri­tan­ski kon­zer­va­tiv­ci ima­ju mno­go to­ga za­jed­nič­kog s vladom u Ber­li­nu.”

Cal­la­nan vi­di i ne­ku vr­stu pri­rod­nog sa­vez­niš­tva. Uje­di­nje­no Kra­ljev­s­tvo i Nje­mač­ka “sve vi­še postaju predvodnici sjevera Eu­ro­pe, dok se Francuska pretvara u idejnog predvodnika juga Eu­ro­pe.” Francuska s nje­nim dr­žav­nim in­ter­ven­ci­ja­ma u tr­ži­šte i Nje­mač­ka s nje­nim slo­bod­nim tr­ži­štem su do­du­še ge­ograf­ski su­sje­di, sma­tra Cal­la­nan; “ali ni­po­što vi­še ni­su ide­olo­ški su­sje­di.”

Svo­je­vr­s­ni do­kaz i te osob­ne bli­skos­ti jest da je Ca­me­ron po­zvao An­ge­lu Merkel i nje­nog su­pru­ga u osob­nu re­zi­den­ci­ju bri­tan­skog pre­mi­je­ra, u Chequ­ers. Kan­ce­lar­ka se pak odu­ži­la po­zi­vom či­ta­ve obi­te­lji Ca­me­ron da pro­ve­du vi­kend u dvor­cu Me­se­berg. Tu po­čast fran­cu­ski pre­mi­jer Fra­co­is Hol­lan­de ni­je do­ži­vio ni u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji ni­ti u Nje­mač­koj, ma­kar se Francuska sma­tra naj­bli­žim sa­vez­ni­kom Nje­mač­ke.

Ali sve se to do­ga­đa­lo pri­je iz­bje­glič­ke kri­ze. Pot­pu­no su­prot­stav­lje­ne po­li­ti­ke ko­ju su vo­di­li An­ge­la Merkel i Da­vid Ca­me­ron su po­re­me­ti­le mno­go od tog za­jed­niš­tva. Dok je Mer­ke­li­ca zas­tu­pa­la po­li­ti­ku otvo­re­nih granica, Ca­me­ron je uči­nio sve što je mo­gao ka­ko bi za­tvo­rio gra­ni­cu i za­us­ta­vio iz­bje­gli­ce ko­ji su očaj­nič­ki po­ku­ša­va­li pre­ko Ca­la­isa do­ći u Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju. I u či­ta­voj ras­pra­vi o Brexi­tu u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji pro­blem iz­bje­gli­ca ima od­lu­ču­ju­ću ulo­gu. Za­go­vor­ni­ci na­pu­šta­nja uvi­jek iz­no­va is­ti­ču mer­ke­li­či­nu po­li­ti­ku kao zas­tra­šu­ju­ći pri­mjer ono­ga što se de­ša­va i mo­že de­si­ti u Eu­rop­skoj uni­ji.

Bri­tan­ski po­vjes­ni­čar An­t­hony Gle­es je proš­le je­se­ni i u vri­je­me ti­su­će iz­bje­gli­ca ko­je su do­la­zi­le u ovu zem­lju pri­mi­je­tio ka­ko “mno­gi Britanci mis­le da su Nijemci iz­gu­bi­li mo­zak.” Ako se ve­ći­na Bri­ta­na­ca od­lu­či za na­pu­šta­nje EU, iz­bje­gli­ce i po­li­ti­ka An­ge­le Merkel u tom pi­ta­nju ni­po­što ne­će bi­ti ne­va­žan čim­be­nik.

Gu­bi­ci za Bri­ta­ni­ju

Ako bi doista doš­lo do Brexi­ta, ve­ći­na stručnjaka i iz Eu­ro­pe i Ve­li­ke Bri­ta­ni­je predviđaju oz­bilj­ne gos­po­dar­ske gubitke za Uje­di­nje­no Kra­ljev­s­tvo. Ali što bi od­la­zak Bri­ta­na­ca zna­čio za Eu­rop­sku uni­ju i oso­bi­to za Nje­mač­ku? Mic­ha­el Ku­nert je di­rek­tor ins­ti­tu­ta za is­tra­ži­va­nje jav­nog mni­je­nja in­fra­tes­t­di­map i nje­go­vo miš­lje­nje, za­što to­li­ko Ni­je­ma­ca želi da Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja os­ta­ne u EU jest i bo­ja­zan za či­ta­vu Uni­ju i da bi Brexit “bio znak za još ve­ću de­zin­te­gra­ci­ju Eu­rop­ske uni­je”.

Dru­gim ri­je­či­ma, da bi od­la­zak Bri­ta­ni­je zna­čio po­če­tak lan­ča­ne re­ak­ci­je ko­ja bi ra­zo­ri­la Uni­ju. U sva­kom slu­ča­ju, ta­ko bi Nje­mač­ka iz­gu­bi­la i važ­nog part­ne­ra u bor­bi za ve­ću fi­nan­cij­sku ii gos­po­dar­sku sta­bil­nost Uni­je. Eu­ro­pa bi ta­ko pos­ta­la “juž­njač­ki­ja”. Gun­tram Wol­ff iz bri­sel­skog ins­ti­tu­ta Bru­egel sma­tra da mno­gi Nijemci mis­le ka­ko će “os­ta­ti sa­mi sa ras­troš­nim me­di­te­ran­skim zem­lja­ma i sa nji­ho­vom lju­ba­vi pre­ma ras­po­dje­li imut­ka i su­bven­ci­ja.”

AKO BI DOISTA DOŠ­LO DO BREXI­TA, VE­ĆI­NA STRUČNJAKA I IZ EU­RO­PE I BRI­TA­NI­JE PREDVIĐAJU OZ­BILJ­NE GOS­PO­DAR­SKE GUBITKE NIJEMCI SVE VI­ŠE POSTAJU PREDVODNICI SJEVERA EU­RO­PE, DOK SE FRANCUSKA PRETVARA U IDEJNOG PREDVODNIKA JUGA EU­RO­PE

Britanci su tra­di­ci­onal­no po­kre­tač­ka sna­ga u pi­ta­nji­ma je­dins­tve­nog tr­ži­šta i slo­bod­ne tr­go­vi­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.